ћир lat eng
 
 
 
   Услуге > Оверавање мерила  
ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА
 
Законска контрола мерила (оверавање мерила) користи се у функцији:
  1. заштите здравља и опште безбедности;
  2. заштите животне средине;
  3. контроле и безбедности саобраћаја;
  4. промета роба и услуга;
  5. провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда.
Оверавање мерила врши овлашћено тело, односно Дирекција за мере и драгоцене метале, након спроведеног поступка који обухвата преглед и oзначавање (жигосање) мерила, односно издавање уверења о оверавању, а којим се констатује и потврђује да је мерило усклађено са законом прописаним захтевима.
Оверавање мерила може бити прво, редовно или ванредно.
Првом оверавању подлежу нова мерила, као и мерила која нису раније оверавана. Мерило на прво оверавање подноси домаћи произвођач, овлашћени увозник, односно овлашћени дистрибутер, правно или физичко лице.
Редовном оверавању подлежу мерила која су у употреби. Редовно оверавање мерила спроводи се периодично у прописаним временским интервалима за одређену врсту мерила. Мерило на редовно оверавање подноси власник, односно корисник мерила. За редовно оверавање бројила електричне енергије, мерних трансформатора, уклопних часовника, водомера, гасомера и мерила која коригују запремину течности односно гаса, коректора и мерила топлотне енергије одговорна су лица која продају воду, односно лица одговорна за мерење електричне и топлотне енергије и природног гаса, у складу са прописима којима се уређује област енергетике.
Ванредном оверавању подлежу мерила која су због квара, односно других техничких недостатака била искључена из употребе и на којима је извршена поправка, мерила на којима је извршена преправка, као и мерила за која редовно оверавање није извршено у прописаном року. Лице које је извршило поправку или преправку мерила дужно је да поднесе мерило на ванредно оверавање.
У случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од овлашћеног тела, односно Дирекције ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси подносилац захтева, ако оверено мерило са важећим жигом задовољава прописане метролошке захтеве. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси лице које је одговорно за редовно оверавање мерила, ако мерило не задовољава прописане метролошке захтеве.
Мерило се ставља на тржиште, односно у употребу само ако испуњава захтеве у складу са Законом о метрологији. Врсте мерила за које је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања, утврђени су посебним прописом.
Подношење захтева за оверавање подноси се Одсеку за оверавање мерила са захтевом за оверавање мерила и одговарајућим прилогом уз захтев.
 
 
   
Оверавање мерила
   
Прво оверавањe
   
Редовно оверавањe
   
Ванредно оверавањe