ћир lat eng
 
 
   Услуге > Просечне цене услуга  
Просечне цене услуга
Просечна вредност наплаћених накнада за услуге у 2019. години
Приказани износи су информативног карактера.
НAПOMEНA: 14. дeцeмбрa 2019. гoдинe ступиo je нa снaгу Зaкoн o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o рeпубличким aдминистрaтивним тaксaмa oбjaвљeн у Сл. глaснику РС, бр. 86, oд 6. дeцeмбрa 2019. гoдинe, кojим су измeњeнe цeнe услугa.
 
  Услуга одобрења типа / сертификација
Врста мерила Просечна цена у динарима
аутоматска вага 51.000,00
неаутоматска вага 34.000,00
водомер 42.000,00
гасомер 42.000,00
уређај за конверзију запремине 42.000,00
мерни системи за течности које нису вода 58.000,00
бројилo електричне енергије 42.000,00
мерило топлотне енергије 42.000,00
аутоматско мерило нивоа течности 63.000,00
мерило брзине возила у саобраћају 85.400,00
мерило за мерење силе кочења код моторних возила 62.500,00
опациметар 75.000,00
 
  Услуга верификације мерила по комаду
Врста мерила Просечна цена у динарима
мерна летва 700,00
гасомер 350,00
водомер 200,00
мерни систем за течности које нису вода 28.000,00
аутоматска вага 28.000,00
мерило топлотне енергије 2.100,00
 
  Услуга оверавања мерила по комаду
Врста мерила Просечна цена у динарима
мерило брзине возила у саобраћају 720,00
медицински термометар 120,00
рефрактометар који се користи у промету роба и услуга 2.800,00
алкохолoметар 500,00
ареометар 720,00
аутоматска вага 5.000,00
мерни систем за течности које нису вода 7.000,00
резервоар хоризонтални 9.600,00
резервоар вертикални 34.000,00
аутоматско мерило новоа течности 1.400,00
мерна летва 140,00
мерна трака 280,00
машине за мерење жице и кабла 1.000,00
мерило густине течности (електронски дензитометар) 2.900,00
Мерни систем за компримована гасовита горива ( CNG) 5.600,00
 
  Услуга ванредног прегледа мерила у употреби по комаду
Врста мерила Просечна цена у динарима
мерило електричне енергије 2.800,00
гасомер 2.800,00
водомер 2.800,00
 
  Услуга метролошке експертизе мерила по комаду
Врста мерила Просечна цена у динарима
мерило електричне енергије 44.800,00
гасомер 44.800,00
водомер 44.800,00
 
  Услуга квaнтитaвнe хeмиjскe aнaлизe дрaгoцeних мeтaлa
Врста метaлa Просечна цена у динарима
срeбрo 4.200,00
злaтo 4.200,00
 
  Услуга међулабораторијског поређења по мерилу: 28.000,00 дин
 

Услуге еталонирања: спектрофотометрија, радиометрија и фотометрија

Услуге испитивања типа мерила и еталонирања из области хемије

Услуге испитивања типа мерила и еталонирања из области дужине и акустике

Услуге еталонирања из области запремине

Услуге еталонирања из области масе и притиска

Услуге еталонирања из области термометрије

Услуге испитивања типамерила и еталонирања из области електричних величина

Услуге испитивања типа мерила и еталонирања из области времена, фреквенције и брзине

 
   
Просечне цене услуга
 
Таксе