ћир lat eng
 
 
 
   Услуге > Таксе и накнаде  
ТАКСЕ И НАКНАДЕ
Таксе
Уз захтеве који се подносе Дирекцији за мере и драгоцене метале потребно је приложити доказе о уплати административне таксе.
 
Подаци за уплату
  Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса
Износ: према доњој табели
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 и 114/17).
 
Износи уплата за административне таксе према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16 и 61/17)
 
Списи и радње Износ
[динара]
Тарифни број
Захтев 310,00 Тарифни број 1
Захтев за еталонирање 310,00 + [310,00 x (број уверења)] Тарифни број 1
Тарифни број 11
Захтев за одобрење типа 310,00 +310,00 Тарифни број 1
Тарифни број 11
Захтев за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила 2.540,00 Тарифни број 95
Решење које се односи по захтеву за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила 8.080,00 Тарифни број 95
Захтев за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила 2.540,00 Тарифни број 95
Решење које се доноси по захтеву за обнављање решења којим је привредни субјект и друго правно лице овлашћено за обављање послова оверавања мерила 4.050,00 Тарифни број 95
Захтев за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине 2.540,00 Тарифни број 95
Одлука која се доноси по захтеву за признавање еталона одређене величине за национални еталон те величине 12.140,00 Тарифни број 95
Захтев и решење за одређивање знака произвођача предмета од драгоцених метала 310,00 +1.250,00 Тарифни број 1
Тарифни број 104
Захтев и решење по захтеву за утврђивање да ли су испуњени услови за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала у радним просторијама подносиоца захтева 310,00 +1.250,00 Тарифни број 1
Тарифни број 104
Захтев за мишљења, тумачења
- за физичка лица
- за правна лица

1.550,00
12.630,00
Тарифни број 2
Жалба 470,00 Тарифни број 6
Препис аката (по полутабаку оригинала) 310,00+410,00 Тарифни број 1
Тарифни број 13
Опомена за плаћање таксе 270,00 Тарифни број 18
Решења 530,00 Тарифни број 9
 
Накнаде
Накнаде за покриће трошкова послова Дирекције за мере и драгоцене метале су утврђене следећим прописима:
 
Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије "Службени гласник РС" 68/2010
"Службени гласник РС" 72/2010
“Службени гласник РС” 50/2013
Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала "Службени гласник РС" 50/2013
 
 
   
Таксе
   
Накнаде