ћир lat eng
 
 
   Вести  
ВЕСТИ - 2020.
 
Радионица ,,Како до административних поступака које разуме свако"
30. децембар 2020. године
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Борис Башчаревић и Ана Гајић, запослени у Групи за информационе технологије 29. децембра 2020.године учествовали су путем видео везе у раду радионице под називом: ,,Како до административних поступака које разуме свако", коју је организовао Републички секретаријат за јавне политике. Радионици је присуствовало 60 представника државних институција које су учествовале у пројекту еПАПИР.
Радионица је имала за циљ да представи значај будуће обавезе државних органа да у регистру редовно ажурирају административне поступке које примењују пружајући услуге из своје надлежности.
Посебно је наглашено да сврха сваког административног поступка мора бити описана на једноставан и јасан начин како би и сам поступак био разумљив за сваког ко га користи. На тај начин услуге државних органа постају доступније и за привреду и за грађане.
 
 
Састанак EURAMET групе за комуникацију
17. децембар 2020. године
Представници Дирекције за мере и драгоцене еметале, Вања Радојевић Милошевић, начелник Одељења за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове, Јасмина Павловић, руководилац Групе за информационе технологије, Ана Гајић и Борис Башчаревић запослени у Групи за информационе технологије учествовали су 16. децембра у раду EURAMET групе за комуникацију који је одржан путем видео везе.
Састанку је присуствовало 35 представника Националних метролошких института (NMI).
Учесници су разменили актуелна искуства из области комуникације како интерне, тако и екстерне са корисницима и заинтересованим странама током пандемије, као и изазовима које је актуелна ситуација донела.
 
 
Објављено 13 нових CMCs из области термометрије
8. децембар 2020. године
Дана 7. децембра 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је 13 нових могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије у бази података KCDB 2.0.
По први пут објављена је мерна могућност еталонирања Дирекције за мере и драгоцене метале у подобласти релативне влажности, у еталонирању свих врста еталона и мерила реалативне влажности. За све кориснике услуга, Дирекцијa за мере и драгоцене метале је сада и званично потврдила обезбеђење метролошке следивости у релативној влажности у складу са Законом о метрологији у Републици Србији, као и обавезама националних метролошких институција у оквиру чланства у европским и међународним организацијама.
Такође, у KCDB 2.0.потврђена је и мерна могућност еталонирања у подобласти температуре, и то у еталонирању термопарова од чистих метала (Аu/Pt, Pt/Rh), племенитих метала (S и R типа) и свих осталих типова металних термопарова на основу значајних резултата остварених у међународном поређењу EURAMET.Т-S3, https://www.bipm.org/kcdb/comparison?id=337. Данас еталонирањe еталона најбоље класе тачности на температури очвршћавања бакра (1084,61 оС) можемо понудити привреди са укупном проширеном мерном несигуности од 100 mK.
Више информација у вези CMC из обалсти термометрије можете наћи у бази KCDB, BIPM, на линку Листа услуга Дирекције за област термометрије.
 
 
Обука - радионица, Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building, одржана 17.11. – 19.11.2020.
24. новембар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Лука Гажевић, метролог у Групи за метрологију у хемији, присуствовао је online радионици Kick-off workshop - SEE QI project 7 ISO 17043 capacity building.
Организатори обуке били су PTB (немачки Националнн метролошки институт) и Регионални консултантски фонд за инфраструктуру квалитета за Југоисточну Европу. Учесници обуке су поред организатора и предавача, биле колеге из АТС-а, Националних института европских земаља. Циљ радионице је била обука учесника у вези примене међународног стандарда ISO 17043 ради развијања капацитета за одржавање међулабораторијских поређења и ПТ шема, као и размена искустава учесника у вези са организацијом истих. Предложена је даља сарадња између земаља учесница радионице кроз обуке и консултације.
Више информација на веб-страници: https://see.ptb.de/see-qi-projects/iso-17043-capacity-building/
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за проток TC-F
16. новембар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, 3. и 4. новембра 2020. године учествовала je у раду EURAMET Техничког комитета за проток (EURAMET TC-F), који je одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је секретаријат EURAMET. Састанку je присуствовало око 60 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија (DI) из већине европских земаља.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за електрицитет и магнетизам ТС-ЕМ
2. новембар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јасмина Лазаревић, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију је од 21. до 22. октобра 2020. године учествовала у раду EURAMET Техничког комитета за електрицитет и магнетизам (EURAMET TC-EM) који је одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је EURAMET. Састанку је присуствовало око 50 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI), Националних института за стандардизацију (NIS) из различитих земаља света, EURAMET-a и BIPM-a.
На састанку су разматрани извештаји са свих подкомитета у оквиру TC-EM, статуси актуелних EMPIR пројеката, актуелних Европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за различите видове сарадње између Националних метролошких института, кључних поређења, као и информације у вези са новим поступком пријављивања мерних могућности (CMC).
 
 
Петнаести састанак Техничког комитета за квалитет ЕURAMET TC-Q
30. октобар 2020. године
У периоду од 21. до 23. октобра 2020. године, одржан је Петнаести састанак техничког комитета за квалитет Европског удружења националних метролошких института – EUAMET TC-Q.
Током састанка, који је ове године одржан путем видео конференције, представници Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Института за нуклеарне науке ,,Винча'' (VINS) презентовали су извештаје о систему менаџмента квалитетом (QMS).
Обавеза ДМДМ је активно учешће у раду EURAMET, на основу чланства у овој међународној метролошкој организацији од 2007. године.
Периодичне ре-евалуације система менаџмента квалитетом, представљају један од начина пружања поверења у међународно признате могућности мерења и еталонирања. Ове године, спроведена је трећа ре-евалуација система менаџмента квалитетом ДМДМ, током које су презентоване најважније промене у метролошком систему Републике Србије и новитети у систему менаџмента квалитетом којим су подржане лабораторијске активности, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. Извештај за период од 2015. до 2019. године презентовала је Тамара Ђекић, извршилац на пословима квалитета у ДМДМ и контакт особа при EURAMET TC-Q. Након презентовања петогодишњег извештаја, једногласно је изгласано поверење у систем менаџмента квалитетом ДМДМ од стране EURAMET TC-Q, и уједно потврђено испуњавање захтева CIPM MRA Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти.
Током састанка, иницијалне презентaције својих система менаџмента квалитетом представили су метролошки институти Луксембурга (ILNAS, LGUL) и Велике Британије (NIBSC), док су периодичну ре-евалуацију презентовали и институти: Литваније (LATMB), Румуније (INM, IFIN-HH), Чешке Републике (CMI, CHMI, IPE, VUGKT), Републике Пољске (GUM, INTiBS, POLATOM), Републике Бугарске (BIM), Хрватске (DZM-LMG, FSB-LPM, FSB-LMPD, FSB-LIMS, FSB-FER, IRB-SSDL, DZM-SOUL), Републике Словеније (MIRS/KI/D16, MIRS/ZAG), Краљевине Белгије (SCK-CEN/LNK) и Естоније (UT IC).
 
 
CA17128 LignoCOST обука „Модификовани лигнински материјали за реактивне полимерне композите: обрада и карактеризација“, одржана 23. октобра 2020.
26. октобар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је, по позиву, као један од предавача, у одржавању поменуте обуке. Обуку је пратило 91 учесника из 26 различитих земаља света, а било је укупно 7 предавача. Организатор обуке био је Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет, Пољопривредни факултет, Шумарски факултет и Војно-технички институт из Србије, у оквиру LignoCOST пројекта.
LignoCOST пројекат CA17128 – Успостављање Пан-европске мреже за одрживу валоризацију лигнина, је у оквиру пројеката Европске сарадње у области науке и технологије (Еuropean Cooperation in Science & Technology - COST), део је европских научно-истраживачких пројеката у оквиру Хоризонт 2020 програма. Главни циљ LignoCOST-а је успостављање чврсте мреже која покрива читав ланац вредности у којој се могу добити релевантне информације са фокусом на валоризацију лигнина за одрживе индустријске примене. Заједничким радом, кроз пројекат, прикупљају се информације како би се покриле техничке, нетехничке, еколошке и социо-економске импликације најперспективнијих ланаца вредности лигнина.
Више о обуци као и о пројекту на линку:
https://lignocost.eu/events/ca17128-lignocost-online-training-school-modified-lignin-materials-for-reactive-polymer-composites-processing-and-characterization/
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијског поређења из области температуре
22. октобар 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале, Група за термометрију планира да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује међулабораторијско поређење за стаклене термометре пуњене течношћу у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043:2011.
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутом поређењу (ПТ-шеми), могу своју намеру да искажу најкасније до 18.11.2020. на email: office@dmdm.rs .
У зависности од броја заинтересованих лабораторија и њихових обима активности на пословима еталонирања, Дирекција ѕа мере и драгоцене метале накнадно ће изабрати трансфер уређаје на поређењу и започети спровођење наведене активности. За додатне информације http://www.dmdm.rs/cr/GrupaZaTermometriju.php#Kontakt .
 
 
Завршетак летњег рачунања времена у 2020. години
21. октобар 2020. године
На основу Закона о рачунању времена (“Службени лист СЦГ”, бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години се завршава у недељу 25. октобра 2020. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.
 
 
Годишњи састанак директора националних метролошких института
16. октобар 2020. године
Дана 15. октобра 2020. године путем видео конференције одржан је састанак директора нациналних метролошких института. Састанку су присуствовали Чедомир Белић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале и Никола Петровић, помоћник директора Сектора за развој метрологије.
Наиме, Међународни биро за тегове и мере (BIPM), једном годишње домаћин је састанка директора националних метролошких института, пружајући јединствену прилику за дискусију о метролошким питањима од интереса широм света, програму рада Међународног бироа за тегове и мере и ажурирању Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA).
Током састанка Међународни комитет за тегове и мере (CIPM) представио је новитете из делокруга свог рада и унапређења стратегије, а господин Мартин Милтон, директор Међународног бироа за тегове и мере, известио је о реализованим активностима ове организације у периоду од претходног састанка. Узимајући у обзир пандемију изазвану Covid вирусом, посебна дискусија вођена је о активностима националних метролошких института и утицаја који је изазвао вирус, као и дефинисању праваца метрологије и мерења након глобалне пандемије.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за дужину TC-L
14. октобар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика, руководилац Групе за дужину, оптичке величине и акустику, је 12. и 13. октобра 2020. године учествовао у раду EURAMET Техничког комитета за дужину (EURAMET TC-L), који je одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је Национални метролошки институт Данске (DFM). Састанку je присуствовало око 40 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија (DI) из већине европских земаља.
 
 
BIPM виртуелна радионица о тачном праћењу амбијенталног озона, 5. - 9. октобар 2020.
12. октобар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, учествовала је у раду BIPM виртуелнe радионице о тачном праћењу амбијенталног озона. Радионици су присуствовала укупно 72 учесника из различитих земаља света.
Референтна метода за мерење концентрација озона у ваздуху околине заснива се на UV фотометрији, путем примерака NIST-овог еталонског референтног фотометра (SRP) који служи као примарни еталон за бројне националне и међународне мреже за праћење озона. Због тога су мерења количинског удела озона у ваздуху заснована на вредности коефицијента попречног пресека апсорпције озона на таласној дужини 253,65 nm. Његова договорена вредност, са најмањом икад постигнутом несигурношћу, објављена је 2019. године. Сада је потребна глобална координација за примену нове вредности из 2019. године, која ће повећати измерене концентрације озона у атмосфери.
Циљ радионице био је окупљање представника референтних лабораторија, мрежа за праћење квалитета ваздуха, законодаваца и произвођача анализатора озона, како би се развио план и распоред за усвајање вредности из 2019. године.
Дирекција за мере и драгоцене метале поседује еталонски фотометар за озон – NIST SRP 54 (Standard Reference Photometer), који је и национални еталон у области мерења амбијенталних концентрација озона Републике Србије, као и међународно признате мерне могућности у овој области, објављене у BIPM CMC бази података.
Више на линку https://www.bipm.org/en/conference-centre/bipm-workshops/surface-ozone/
 
 
Годишњи састанак EURAMET радне групе за јачање капацитета
9. октобар 2020. године
Током 7. и 8. октобра 2020. године, путем видео конференције, одржан је пети по реду, годишњи састанак директора, представника националних метролошких института, у оквиру Радне групе за јачање капацитета за послове метрологије (у даљем тексту: BoD WGCB). Састанком је председавао господин Пол Хетерингтон.
Као представници Републике Србије састанку су присуствовали Чедомир Белић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале и Никола Петровић, помоћник директора Сектора за развој метрологије. Састанку су присуствовали и представници националних метролошких института Црне Горе, Босне и Херцеговине, Литваније, Хрватске и Пољске.
EURAMET BoD WGCB, представља радну групу чији је циљ да подржи визију кохерентне, ефикaсне, одрживе и интегрисане европске метролошке мреже, да идентификује и предлаже мере за изградњу и унапређење капацитета свих чланова Европске регионалне метролошке организације (EURAMET), посебно за нове и мале националне метролошке институте и именоване институте, као и да подиже свест о развоју метрологије и инфраструктуре квалитета свих земаља чланица.
Током састанка, изложени су новитети у раду EURAMET и представљени нови програми за јачање капацитета метролошке инфраструктуре. Присутни представници националних метролошких института презентовали су новитете и реализоване развојне активности у периоду од претходног састанка. Такође, размотрен је и план активности јачања капацитета у предстојећем периоду на основу претходно утврђених потреба.
 
 
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку WELMEC WG 11 за комунална мерила
9. октобар 2020. године
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток и Раде Дерета, метролог у Одсеку за електричне величине, време и фреквенцију, су од 6. до 7. oктобра 2020. године били активни учесници WELMEC радне групе за комунална мерила (WELMEC WG11), који je одржан коришћењем интернет апликације MS Teams.
Састанку WELMEC WG11 присуствовало је око 25 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) и именованих тела (NoBo) из већине европских земаља.
 
 
Годишњи састанак Конвенције о контроли и обележавању предмета од драгоцених метала
1. октобар 2020. године
Представници Републике Србије учествовали су на 86. годишњем састанку Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (позната и као: Конвенција о драгоценим металима, Бечка конвенција, Hallmarking конвенција), који је одржан путем видео конференције, 30. 9. 2020. године.
Ратификацијом Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II, у јуну 2020. године, Република Србија постала је 21. пуноправна чланица Конвенције https://hallmarkingconvention.org/en/members
Након званично упућене добродошлице од стране председавајућег Конвенције, присутнима се обратио Чедомир Белић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, и том приликом истакао да је за Републику Србију велика част пријем у чланство Конвенције. Дирекција за мере и драгоцене метале, у складу са својим надлежностима, представља овлашћену службу Републике Србије за испитивање предмета од драгоцених метала, и биће посвећена испуњавању захтева Конвенције, кроз активно учешће у њеним активностима. Такође, напомeнуо је да је од великог значаја за Дирекцију комуникација и размена искустава са колегама из других земаља чланица.
Агенда са састанка
 
 
Новa услуга еталонирања из области протока гаса
25. септембар 2020. године
Почетком 2016. године је Група за запремину и проток започела развој методе еталонирања еталон гасомера са течношћу. Развој методе се одвијао у неколико фаза. Последња фаза, валидација методе, завршена је у мају 2020. године.
Корисници еталон гасомера са течношћу су лабораторије за оверавање гасомера. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) користи уређај за проток гаса са критичним млазницама, тип TZKD 16, произвођача JUSTUR, Словачка, серијски број 787/2006 за еталонирање. Еталонирање се врши методом директног поређења у складу са радним упутством РУ-З09: Радно упутство за еталонирање еталон гасомера са течношћу помоћу уређаја са критичним млазницама, верзија/издање 01/00, мај 2020. године.
Мерења се врше у просторијама корисника еталон гасомера са течношћу. Проширена мерна несигурност је 0,2 %. Основна компонента уређаја TZKD 16 су критичне млазнице (11 комада, различитих називних протока, опсега мерења од 0,016 m3/h do 7 m3/h). Критичне млазнице су еталониране у SMU, Словачка, мерила влаге и температуре у ДМДМ, Србија, мерило притиска у HMI, Хрватскa чиме је обезбеђена следивост резултата мерења до међународног SI система јединица.


 
 
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације TC-AUV
22. септембар 2020. године
Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, Слободан Зеленика и Гордана Стефановић су 17. и 18. септембра 2020. године били активни учесници EURAMET Техничког комитета за акустику, ултразвук и вибрације (EURAMET TC-AUV), као и Подкомитета за звук у ваздуху (SC-A), који су одржани путем видео везе.
Организатор састанака био је Национални метролошки институт Швајцарске METAS. Састанцима je присуствовало преко 30 еминентних стручњака, представника Националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија (DI) из већине европских земаља.
 
 
Информација од јавног значаја
21. септембар 2020. године
Дирекција објавила информацију од јавног значаја која се односи на растојања између наплатних станица и портала на ауто-путевима у Републици Србији. Податке можете преузети на: http://www.dmdm.rs/cr/InformacijeOdJavnogZnacaja.php.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку WELMEC WG 10 за мерне системе за течности које нису вода
18. септембар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Љиљана Мићић, руководилац Групе за запремину и проток, је од 15. до 17. септембра 2020. године била активни учесник WELMEC радне групе за мерне системе за течности које нису вода (WELMEC WG10), који je одржан коришћењем интернет апликације MS Teams.
Састанку WELMEC WG10 присуствовало је око 30 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих тела (NoBo) из већине европских земаља. Састанку су присуствовали и представници удружења европских произвођача мерне опреме.
 
 
Представник ДМДМ на годишњем састанаку EURAMET ТС-Т
17. септембар 2020. године
Годишњи састанак ЕURAMET Техничког комитета за термометрију, ТС-Т одржан је 1. и 2. септембра 2020. године преко видео везе. Представник ДМДМ на састанку била је Славица Симић, контакт особа ТС-Т и руководилац Групе за термометрију. Састанку је присутвовао и др Ненад Милошевић испред Лабораторије за термотехнику и енергетику, ИНН Винча као носилац националних еталона у подобласти која се бави термофизичким величина.
На састанку су разматрани статуси актуелних пројеката у оквиру ЕМPIR програма, посебно актуелних Европских метролошких мрежа (ЕМN), као и могућност учешћа у новом развојном програму под називом Европско метролошко партнерство. Такође, презентовани су резултати кључних и допунских пројеката, статуси пријављених мерних могућности (CMC), водичи за прихватљива мерења и друга техничка питања у вези са термометријом.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за време и фреквенцију
15. септембар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Снежана Реновица, руководилац Одсека за електричне величине, време и фреквенцију је 1. и 8. јула 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологију времена и фреквенције (EURAMET TC-TF), који je одржан путем видео везе.
Организатор састанка био је Национални метролошки институт Савезне Републике Немачке. Састанку EURAMET TC-TF присуствовало је око 30 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља.
 
 
Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије
9. септембар 2020. године
Дана 18. августа 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је нове могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије и подобласти температуре у оквиру нове базе података KCDB 2.0.
Мерна могућност еталонирања отпорних и дигиталних термометара проширена је за температуру течног азота -196 °C. Више информација које се односе на CMCs из области термометрије можете наћи у бази KCDB, BIPM, на линку Листа услуга Дирекције за област термометрије.
 
 
ФОТО КОНКУРС
28. август 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале ( у даљем тексту ДМДМ) организује Фото конкурс са темом:„Осети метрологију“.
Метрологија као наука о мерењима присутна је у свим областима људског деловања. Она се бави мерним јединицама и њиховим еталонима, мерилима и мерењима и обухвата све теоријске и практичне проблеме који се односе на мерења.
Учествујете на конкурсу слањем својих ауторских фотографија, на емаил ДМДМ: office@dmdm.rs са својим подацима (име и презиме, контакт телефон, емаил) и назнаком "ЗА ФОТО КОНКУРС".
Фотографије се достављају у ЈПЕГ формату са минималном резолуцијом од 10 мегапиксела.
Избор најбољих фотографија обавиће жири ДМДМ на основу главних критеријума конкурса: аутентичност, релевантност на задату тему, естетски квалитет и других критеријума по избору жирија.
Конкурс је отворен од 28. августа и трајаће до 1. новембра 2020.
Објављивање изабраних фотографија обавиће се 16. новембра 2020. године.
Ауторе 12 изабраних фотографија наградићемо „метролошким“ пакетом. Награђене фотографије ће бити објављене 16. новембра 2020.године на сајту www.dmdm.gov.rs, као и на профилима ДМДМ на друштвеним мрежама: Facebook, Instagram, Linkedin и Twitter.
ДМДМ има право на коришцење фотографија пристиглих на конкурс за промоцију метрологије у било којем облику и у било којем медију. При томе ће ДМДМ настојати да наведе име аутора, али не одговара уколико то уредништво другог медија не учини. При оваквом коришцењу ДМДМ се ослобађа од било каквих потраживања од стране аутора фотографија на конкурсу.
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области мерних трансформатора
6. август 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области мерних трансформатора:
1. Еталонирањe еталон напонског мерног трансформатора
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутoм поређењу, ПT-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 1. октобра 2020. године на е-mail: office@dmdm.rs или rdereta@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења, као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 33.600,00 RSD.
 
 
Објављен Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила
4. август 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/20 од 31. јуla 2020. године објављен је Правилник о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила.
 
 
Република Србија постала пуноправни члан Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала
8. јул 2020. године
Конвенција о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II ступила је на снагу за Републику Србију 24. јуна 2020. године, чиме је Република Србија постала пуноправни члан ове Конвенције
(https://hallmarkingconvention.org/en/members).
Доношењем Закона о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 4/20) од 5. марта 2020. године, који је ступио на снагу 13. марта 2020. године, створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији.
Опширније.
 
 
Објављен Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли
8. јул 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 93/20 од 25. јуна 2020. године објављен је Правилник о изменама Правилника о врстама мерилa која подлежу законској контроли .
 
 
Објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава
8. јул 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 92/20 од 29. јуна 2020. године објављени су Правилници за мерила која су саставни део медицинских средстава.
  1. Правилник о оверавању електрокардиографа
  2. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи
  3. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система
  4. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора
  5. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата
  6. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимациних топлих столова
  7. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора
  8. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапеутских уређаја
  9. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијента
  10. Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора
 
 
Обавештење о покретању поступка међулабораторијскoг поређења (PT шеме) из области времена и фреквенције
3. jул 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за електричне величине, време и фреквенцију, планира да у наредном периоду организује међулабораторијскo поређењe у области времена и фреквенције и то:
1. Еталонирањe еталона времена и фреквенције
Све заинтересоване лабораторије које желе да учествују у поменутoм поређењу, PT-шеми, могу своју намеру да искажу најкасније до 15. октобра 2020. године на емаил: office@dmdm.rs или renovica@dmdm.rs.
Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења, као и трошкове транспорта предмета еталонирања. Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт еталона до наредне лабораторије учеснице, а у складу са техничким протоколом поређења.
ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, свим учесницама доставити технички протокол поређења.
У зависности од броја заинтересованих лабораторија, ДМДМ ће накнадно одредити датум почетка наведене активности.
Трошкови који се уплаћују на рачун ДМДМ за потребе поређења износиће 33.600,00 RSD.
 
 
OБJAВЉEНA ВЕРЗИЈА 2.0 EURAMET ВOДИЧА БРОЈ 21 ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПРЕМИНЕ ТЕЧНОСТИ
18. јун 2020. године
Нa weб стрaници EURAMET-a oбjaвљeнa je верзија 2.0 (05/2020) EURAMET вoдичa број 21 - Guidelines on the Calibration of Standard Capacity Measures Using the Volumetric Method.
Аутори су: Elsa Batista (IPQ, Португалија), Matjaz Gaber (MIRS, Словенија), Zoe Metaxiotou (EIM, Грчка), Andrea Malengo (INRIM, Италија), Ljiljana Mićić (DMDM, Србија), Erik Smits (VSL, Холандија), Urska Turnšek (MIRS, Словенија), Teresa Vicente (CEM, Шпанија).
 
 
Нови сертификати о акредитацији
8. јун 2020. године
Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи активности испитивања и еталонирања, одржавајући и унапређујући, делом акредитован а делом самодекларисан, систем менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025.
У трећем циклусу акредитације, Акредитационо тело Србије потврдило је усаглашеност активности испитивања и еталонирања Дирекције, са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Услуге које акредитоване лабораторије Дирекције за еталонирање мерила протока, мерила притиска, мера дужине и акредитоване лабораторије за испитивање бројила електричне енергије, таксиметара, предмета од драгоцених метала и вага са неаутоматским функционисањем пружају корисницима, доступне су у каталогу услуга http://www.dmdm.rs/PDF/KatalogUslugaDMDM2020_cr.pdf.
Информације о обиму акредитације доступне су овде: http://www.dmdm.rs/cr/SistemKvaliteta.php.
 
 
Светски дан метрологије – 20. мај 2020. године
Мерења у светској трговини
20. мај 2020. године
20. мај је Светски дан метрологије којим се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум омогућава основу за јединствен систем мерења широм света, који пружа подршку научним открићима и иновацијама, индустријској производњи и међународној трговини, као и унапређењу квалитета живота и заштити светске животне средине.
Тема Светског дана метрологије 2020. је: Мерења у светској трговини. Ова тема је изабрана како би се подигла свест о важној улози коју мерења играју у омогућавању праведне светске трговине, обезбеђујући да производи испуне стандарде и прописе, задовољавајући очекивања корисника у погледу квалитета.
Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију развијајући и потврђујући нове технике мерења са већим нивоом тачности. Национални метролошки институти учествују у мерним поређењима која координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) и на тај начин обезбеђују поузданост резултата мерења широм света.
Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке, чији је циљ уједначавање и усклађивање метролошких захтева у многим областима. OIML такође управља OIML Ситемом за сертификацију (OIML-CS) који омогућава међународно признање и светску трговину мерилима која подлежу законској контроли.
Ови међународни метролошки системи дају потребну сигурност и поузданост да су мерења тачна, пружају здраву основу за данашњу светску трговину и помажу нам да се припремимо за изазове који нас чекају у будућности.
Светски дан метрологије
 
 
Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила
23. април 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 44/20 од 27. марта 2020. године објављен је Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила. Овај правилник ступа на снагу 4. априла 2020. године.
Правилником о мерним системима за компримована гасовита горива за возила прописују се захтеви за мерне системима за компримована гасовита горива за возила, означавање мерних система, техничка документација, начин утврђивања испуњености ѕахтева, методе мерења, начин одобрења типа мерних система, као и начин и услови оверавања мерних система.
Овај правилник примењује се на мерне системе који су нaмењени за точење компримованог природног гаса, компримованог гасовитог водоника, биогаса, мешавине гаса или других компримованих гасовитих горива у друмска возила, железничка возила, бродове, боце и авионе
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила („Службени гласник РС”, број 9/14).
 
 
Почетак летњег рачунања времена у 2020. години
23. март 2020. године
На основу Закона о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/06), летње рачунање времена у 2020. години почиње 29. марта 2020. године у 2 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час унапред, време у 2 h, 00 min, 00 s рачуна као 3 h, 00 min, 00 s.
 
 
 
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II
12. март 2020. године
Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 4/20 од 5. марта 2020. године и ступа на снагу 13. марта 2020. године.
Доношењем овог закона створени су предуслови за остваривање пуноправног чланства Републике Србије у Конвенцији о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала (у даљем тексту: Конвенција).
Конвенција је вишестрани међународни уговор који је до данас закључило 20 држава и у којој РС као држава апликант тренутно има статус посматрача.
Пуноправно чланство Републике Србије у Конвенцији допринеће смањењу трошкова извоза предмета од драгоцених метала јер за предмете који су у Дирекцији за мере и драгоцене метале означени жигом Конвенције „CCM” (Common Control Mark) неће постојати обавеза додатног испитивања и/или жигосања у иностранству. Тиме се повећава конкурентност домаћих произвођача предмета од драгоцених метала на иностраном тржишту, што је од посебног значаја, имајући у виду да ову делатност у Републици Србији претежно обављају микро и мала предузећа.
Стицањем пуноправног чланства РС у Конвенцији омогућиће се да се предмети од драгоцених метала који су означени жигом Конвенције и који су прописаног степена финоће, могу ставити на тржиште Републике Србије без додатног испитивања односно жигосања.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији
21. фебруар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији је од 5. до 7. фебруара 2020. године била активни учесник EURAMET Техничког комитета за метрологије у хемији (EURAMET TC-MC) као и на састанку поткомитета за органске и био анализе и гасне анализе у Берну, Швајцарска.
Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 60 еминентних стручњака, представника Националних Метролошких Института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља.
 
 
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале на састанку EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију
21. фебруар 2020. године
Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Бобан Зарков, метролог за оптичке величине Групе за дужину, оптичке величине и акустику је од 27. јануара до 1. фебруара 2020. године биo активни учесник EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију у Кишњи, Молдавија.
Организатор састанка био је Национални метролошки институт Молдавије. Састанку је присуствовало 19 учесника из националних метролошких института као и 11 гостију из институција које активно учествују у раду EURAMET-а.
 
 
Објављен Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила
18. фебруар 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 13/20 од 14. фебруара 2020. године објављен је Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила, који ступа на снагу 22. фебруара 2020. године.
 
 
Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу
10. јануар 2020. године
У „Службеном гласнику Републике Србије” број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу, који је ступио на снагу 8. јануара 2020. године.
Овим правилником прописују се захтеви за анализаторе за мерење садржаја протеина у зрнима житарица и семенкама уљарица, означавање тих мерила, документација, начин утврђивања испуњености метролошких захтева за та мерила, методе мерења, начин одобрења типа, као и начин и услови оверавања тих мерила.
 
 
Вести - 2019 Вести - 2018
Вести - 2017 Вести - 2016
Вести - 2015 Вести - 2014
Вести - 2013 Вести - 2012
Вести - 2011 Вести - 2010
Вести - 2009 Вести - 2008