ћир lat eng
 
 

Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

У ПКС РПК Средњобанатског управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У ПКС РПК Средњобанатског управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У Привредној комори Србије (ПКС), Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У Привредној комори Србије (ПКС), Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Наставак Твининг пројекта

Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

Одобрени типови мерила

Најважније вести

Завршетак летњег рачунањa времена у 2017. години

На основу Закона о рачунању времена („Службени лист СЦГ“, бр. 20/06) летње рачунање времена у 2017. години се завршава у недељу, 29. октобра 2017. године у 3 h, 00 min, 00 s, тако што се, померањем за један час уназад, време у 3 h, 00 min, 00 s рачуна као 2 h, 00 min, 00 s.

 
 
У ПКС РПК Средњобанатског управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У Регионалној привредној комори (РПК) 28. септембара 2017. године у оквиру Твининг пројекта „Jaчaњe кaпaцитeтa Инфрaструктурe квaлитeтa и oцeњивaњe усaглaшeнoсти у Рeпублици Србиjи“ одржана је инфо сесија са темом: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“.

У име ПКС РПК присутне је поздравио Момчило Николчић, директор РПК Срењобанатског управног округа пожелевши им добродошлицу, представивши им значај и место РПК у коморском систему Србије; др Бранка Раданов саветник за послове из области научне и законске метрологије испред Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Карел Зачек, стални саветник за Твининг пројекат у Републици Србији.

Опширније

 
Министар привреде Горан Кнежевић посетио је са сарадницима Дирекцијy за мере и драгоцене метале

Министар привреде, Горан Кнежевић посетио је 27. септембра 2017. године, са сарадницима Александаром Старчевићем, Радојем Савићевићем и Миодрaгом Дуганџијом Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

Министар је обишао лабораторијe за масу, дужину, велике запремине, драгоцене метале и електричне величине, где се детаљно упознао са активностима на одржавању, усавршавању и развијању националних еталона, међународним пројектима у којима ДМДМ учествује као и другим пословима које ДМДМ обавља.

В.д. директор ДМДМ Чедомир Белић, истакao је да је развој метрологије од кључног значаја, како за смањивање губитака и повећања профита у привреди, тако и за повећање сигурности и безбедности производа на тржишту, и да је ДМДМ као национални метролошки институт, један од стубова инфраструктуре квалитета у Србији.

Министар Кнежевић је изразио посебно интересовање за међулабораторијска поређења и резултате које је у њима остварила ДМДМ, као и за доследну примену законске контроле мерила, како у областима које су хармонизоване са законодавством ЕУ, тако и у нехармонизованој области у складу са националним прописима.

 
(23)
 
У Привредној комори Србије (ПКС), Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа одржана је Инфо сесија: „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“

У Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа у Нишу (РПК) 26. септембара 2017. године у оквиру Твининг пројекта „ Jaчaњe кaпaцитeтa Инфрaструктурe квaлитeтa и oцeњивaњe усaглaшeнoсти у Рeпублици Србиjи“ одржана је инфо сесија са темом „Подизање свести о метрологији у Републици Србији“.

Скуп су отворили Зоран Марковић, представник РПК, др Бранка Раданов саветник за послове из области научне и законске метрологије испред Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) и Карел Зачек, стални саветник за Твининг пројекат у Републици Србији. Присутнима су пожелели добродошлицу указавши на значај самог догађаја. Представници ДМДМ, Тамара Ђекић и Раде Дерета представили су Систем управљања квалитетом ДМДМ и метролошке захтеве за софтвер за бројила електричне енергије.

Колеге из Чешког метролошког института (ЧМИ) Павел Новачек, Петер Кишка, Кристина Ванчурова и Наталија Станова учесницима инфо сесије представили су ЧМИ, кратко се осврнувши на његов историјат, могућности мерења и еталонирања, њихове националне еталоне, као и учешће ЧМИ у међународним, европским и ИПА пројектима.

 
(12)
 
ВAЖНO OБAВEШTEЊE - НAЧИН УПOTРEБE ЗАШТИТНИХ ДРЖAВНИХ ЖИГOВA

Ступaњeм нa снaгу нoвoг Прaвилникa o врсти, oблику и нaчину стaвљaњa држaвних жигoвa кojи сe упoтрeбљaвajу при oвeрaвaњу мeрилa ("Сл. глaсник РС", бр. 71/2017) прoписaнa je упoтрeбa нoвих врстa жигoвa : з aштитни жиг и зaштитни жиг у oблику нaлeпницe .

У вaжeћeм Увeрeњу o oдoбрeњу типa зa oдрeђeн тип мeрилa дeфинисaнo je кoja сe врстa жигoвa кoристи зa зaштиту приликoм oвeрaвaњa мeрилa.

Укoликo je у вaжeћeм Увeрeњу o oдoбрeњу типa нaвeдeнo дa сe нa мeрилo рaди зaштитe пoстaвљajу oснoвни жигoви, oни ћe сe и дaљe пoстaвљaти Укoликo je нaвeдeнo дa сe зa зaштиту кoристe зaштитни жигoви oндa ћe сe нa мeрилo пoстaвљaти зaштитни жигoви.

У Бeoгрaду, 25.8.2017.

 
Делегација Министарства привреде у посети ДМДМ

Дирекцију за мере и драгоцене метале, 7. септембра 2017. године посетила је делегација Министарсва привреде на челу са в.д. помоћником министра Александаром Старчевићем. Након одржаног радног састанка са в.д. директором Дирекције Чедомиром Белићем и његовим блиским сарадницима, делегација Министарства привреде обишла је лабораторије за: масу, силу и притисак, релативну влажност и термометрију, дужину, хемију, електричне величине, запремину, време, фреквенцију и дистрибуцију времена и лабораторију за драгоцене метале.

 
Учeшћe ДMДM нa скупу Фoтoника 2017

Дирекција је учествовала раду VI Интернационалне школе и конференције ФОТОНИКА 2017 http://www.photonica.ac.rs, која је одржана у периоду од 28. августа до 1. септембра 2017. годинеу Београду. На скупу су презентована два научна рада у области метрологије:

  • The new system for transffering units of temperature in the optical pyrometry in DMDM - Виoлeтa Стaнкoвић, Бoбaн Зaркoв, Слaвицa Симић, ДMДM
  • Apllication of virtual instrumentation into the metrology system for optical thermometar calibration –Бoбaн Зaркoв, Слaвицa Симић, ДMДM

Рaдoви су изaзaвaли вeликo интeрeсoвaњe стручнe jaвнoсти.

 
(3)
 
Одржана радионица: „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“

У организацији Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: ДМДМ) и Привредне коморе Србије (у даљем тексту ПКС), у просторијама ДМДМ, 30. aвгустa 2017. goдинe, одржана је радионица са темом „Размена искустава за правилну имплементацију: Welmec 7.2/ Software Guide“.

Скуп је отворила и присутнима се обратила др Бранка Раданов која обавља саветодавне послове за област опште и законске метрологије у ДМДМ. У име ПКС присутниме је поздравио Љубиша Димитријевић, Секретар Удружења за стручне, научне и техничке делатности изразивши задовољство због интересовања за ову тему, наглашавајући њен значај и неопходност да се и убудуће организују слични скупови.

Током радионице презентовантовани су:

  1. Mетролошки захтеви за софтвер на електричним бројилима, Раде Дерета, ДМДМ;
  2. Искуства у испитивању софтвера у НМИ и СМУ, мр Владан Лапчевић, METER&CONTROL d.o.o;
  3. Испитивање софтвера у законски контролисаним мерилима, Борис Лаштро, ДМДМ;
  4. Пример зaштите пoдaтaкa, пaрaмeтaрa и кoмaнди на конкретном мерилу електричне енергије, Бибић Милорад, Електромреже Србије;
  5. Специфичности савременијих конструктивних решења вага са неаутоматских функционисањем са аспекта заштите метролошких параметара, др Бранка Раданов, ДМДМ;
 
(6)
 
Потписан споразум о пословно – техничкој сарадњи са Институтом за физику Београд

Дана 12. јуна 2017. године, у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) потписан је Споразум о пословно – техничкој сарадњи, између ДМДМ и Института за физику Београд. Споразум су потписали Чедомир Белић, в.д. директора ДМДМ и др Александар Богојевић, директор Института за физику Београд.

Основни циљ споразума је интензивирање пословно – техничке сарадње у специфичној области метрологије Фотометрије и радиометрије, као и сарадња на специјалистичком усавршавању запослених у обе институције. Поред наведеног, споразум ће послужити и као основа за проглашење носица специфичних националних еталона из области Фотометрије и радиометрије, нарочито у домену метролошке подобласти Оптичка влакна.

 
(2)
 
Новинари ЕУ земаља у посети Дирекцији за мере и драгоцене метале

Економски новинари из земаља чланица ЕУ у оквиру делегације европског комесара Јоханес Хана посетили су Дирекцију за мере и драгоцене метале (ДМДМ). Новинаре који су дошли из познатих редакција Велике Британије, Аустрије, Грчке, Италије и Пољске поздравио је в. д. директора ДМДМ Чедомир Белић.

Посета је настављена обиласком лабораторија ДМДМ за масу, електричне величине и за контролу предметa од драгоцених метала.

 
(17)
 

Извод из регистра овлашћених тела за послове оверавања мерила

ЗВАНИЧНО ВРЕМЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Тачност приказаног времена 1 s;
 
Информатор о раду ДМДМ
 
 
Извештај о раду 2013-2014

ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
Извештај о раду 2013-2014

 
Светски дан метрологије

Светски дан метрологије
20. мај 2016.

 
Видео презентација
 
Метрологија