Вести
Вести - 2022 Вести - 2021
Вести - 2020 Вести - 2019
Вести - 2018 Вести - 2017
Вести - 2016 Вести - 2015
Вести - 2014 Вести - 2013
Вести - 2012 Вести - 2011
Вести - 2010 Вести - 2009
Вести - 2008 Вести - 2007
 
Документа
Закони који су престали да важе
Закон о министарствима  ("Службени гласник РС", 128/2020)
Закон о контроли предмета од драгоцених метала ("Службени гласник РС" 36/2011 и 15/2016)
Закон о метрологији ("Службени гласник РС" 20/2010)
Закон о метрологији ("Сл. лист СЦГ", 44/2005)
Закон о мерним јединицама и мерилима ("Сл. лист СРЈ", бр. 80/94, 83/94 - испр., 28/96 и 12/98)
Закон о мерним јединицама и мерилима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 9/84)
 
Уредбе које су престале да важе
Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе ("Службени гласник РС" 43/2011)
Уредба о начину вршења метролошког надзора ("Службени гласник РС" 88/2010)
 
Одлуке које су престале да важе
Одлука о оснивању метролошког савета ("Службени гласник РС" 63/2010)
 
Подзаконски прописи који су престали да важе
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила     "Службени гласник РС" 71/17
Правилник о оверавању неаутоматских вага   "Службени гласник РС" 90/23
Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају   "Службени гласник РС" 119/14 и 111/15 и 117/17 и 50/19
Метролошко упутство за преглед положених цилиндричних резервоара волуметрсијском методом   "Гласник ДМДМ" 3/05
Правилник о метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре   "Службени лист СФРJ" 3/85
Правилник о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре   "Службени лист СФРJ" 26/81
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника  "Службени гласник РС" 13/2022 
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника  "Службени гласник РС" 7/2013
Правилник о дозиметрима   "Службени гласник РС" 9/16
Правилник о начину узимања драгоцених метала   "Службени гласник РС" 20/2018
Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала   "Службени гласник РС" 61/2013
Метролошко упутство за преглед електронских бројила електричне енергије "Гласник ЗМДМ" 1/07
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 1 и 2 "Службени лист СФРJ" 9/92
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским уређајима "Гласник СЗМДМ" 1/83
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије "Гласник СЗМДМ" 1/83
Правилник о метролошким условима за индукциона бројила за електричну енергију "Службени лист СФРJ" 54/89
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 0,2 С и 0,5 С "Службени лист СФРJ" 28/89
Метролошко упутство за преглед мерила топлотне енергије "Гласник ЗМДМ" 1/01
Правилник о метролошким условима за мерила топлотне енергије "Службени лист СРЈ" 9/01
Метролошко упутство за преглед анализатора гасова "Гласник СЗМДМ" 4/89
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије "Службени лист СФРJ" 48/85 и 83/87
Метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге за мерење возила у покрету "Гласник СЗМДМ" 4/86
Правилник о метролошким условима за мерила масе – ваге за мерење возила у покрету "Службени лист СФРJ" 33/84
Метролошко упутство за преглед мерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класа тачности 1 и 2 "Гласник СЗМДМ" 2/90
Правилник о метролошким условима за мерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 "Службени лист СФРJ" 64/89
Правилник о метролошким условима за мерила масе – аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултатат мерења "Службени лист СФРJ" 59/87
Метролошко упутство за преглед мерила масе – ваге са аутоматским функционисањем "Гласник СЗМДМ" 2/94
Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функцонисањем "Службени лист СФРJ" 59/87
Метролошко упутство за преглед гасомера "Гласник ЗМДМ" 2/00
Правилник о метролошким условима за проточна мерила за запремину гаса 'Службени лист СРЈ'' 45/98
Метролошко упутство за преглед коректора     "Гласник СЗМДМ" 4/87
Правилник о метролошким условима за мерила која коригују запремину протеклог гаса "Службени лист СФРJ" 9/85 и 8/86
Метролошко упутство за преглед водомера "Гласник СЗМДМ" 2/90
Правилник о метролошким условима за водомере "Службени лист СФРJ" 51/86
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине течности са посредним начином мерења "Службени лист СФРJ" 7/92
Метролошко упутство за преглед справа за мерење течних горива "Гласник СЗМДМ" 4/84
Правилник о метролошким условима за справе за мерење течних горива "Службени лист СФРJ" 48/85 и 20/86
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности, са непосредним мерењем запремине "Службени лист СФРJ" 11/85
Метролошко упутство за преглед проточних мерила запремине која се налазе у мерном склопу, на месту коришћења помоћу радних еталон посуда "Гласник ЗМДМ" 2/94
Правилник о метролошким условима за проточна мерила запремине за разне течности која се налазе у мерном склопу "Службени лист СФРJ" 9/85
Метролошко упутство за преглед таксиметара     "Гласник СЗМДМ" 1/86
Правилник о метролошким условима за таксиметре     "Службени лист СФРJ" 9/85
Метролошко упутство за преглед машина за мерење дужине жице и кабла     "Гласник СЗМДМ" 1/86
Правилник о метролошким условима за машине за мерење дужине жице и кабла     "Службени лист СФРJ" 51/86
Метролошко упутство за преглед мерних летава које служе за мерење нивоа течних горива     "Гласник СЗМДМ" 1/83
Правилник о метролошким условима за мерила дужине опште намене    "Службени лист СФРJ" 18/88 и 26/90
Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије "Службени гласник РС" 66/15
Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће "Службени гласник РС" 54/2012
Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли "Службени гласник РС" бр. 37/21
Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 9/2012
Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала "Службени гласник РС" 7/2013
Списак српских стандарда из области мерила "Службени гласник РС" 39/2014

Списак нормативних докумената из области мерила "Службени гласник РС" 39/2014

Правлник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације     "Службени гласник РС" 54/2012
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура "Службени гласник РС" 106/2013  и 13/2018
Метролошко упутство за преглед мерила електричне отпорности изолације   "Гласник ЗМДМ" 1/98
Метролошко упутство за преглед инструмената за мерење отпорности петље  "Гласник СЗМДМ" 2/84
Правилник о реглоскопима "Службени гласник РС" 26/2015 и 49/2015
Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубно-протетске предмете "Службени лист СРЈ" 8/1995
Правилник о обрасцу и садржини службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора над предметима од драгоцених метала "Службени гласник РС" 35/2013
Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура "Службени гласник РС" 116/2013
Правилник о метролошким условима за аутоцистерне, вагон цистерне и преносиве цистерне "Службени лист СФРJ" 51/86
Метролошко упутство за преглед аутоцистерни, вагонцистерни и преносних цистерни Гласник СЗМДМ, број 3/88
Правилник о врстама мерилa која подлежу законској контроли "Службени гласник РС" 13/2018, 45/2019 и 93/2020
Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила  "Службени гласник РС" 9/2014
Правилник о мерилима за мерење силе кочења код моторних возила "Службени гласник РС" 86/14
Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије"Службени гласник РС" 68/2010, 72/2010 и 50/2013
Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала"Службени гласник РС" 50/2013
Правилник о манометрима за мерење крвног притиска"Службени гласник РС" 86/14 и 26/15
Правилник о медицинским термометрима"Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014
Правилник о метролошким условима за отпорне термометре"Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014
Правилник о метролошким условима за темпопарове"Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014
Правилник о измени правилника о метролошким условима за темпопарове"Службени гласник РС" 118/2013 и 86/2014
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли"Службени гласник РС" 13/2018
Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица "Службени гласник РС" 39/14
Правилник о претходно упакованим производима  "Службени гласник РС" 43/2013 и 16/2016
Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем "Службени гласник РС" 17/13
Правилник о условима за признавање националних еталона "Службени гласник РС" 70/2011
Правилник о врстама мерила за којa је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања "Службени гласник РС" 49/2010 и 110/13
Правилник о оверавању мерила "Службени гласник РС" 1/2012
Правилник о мерилима "Службени гласник РС" 63/2013 и 95/2016
Правилник о начину ванредног прегледа мерила "Службени гласник РС" 54/2012
Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају ("Службени гласник РС" 72/13)
Правилник о метролошким условима за реглоскопе-уређаје за проверу великог и обореног светла на возилу  "Службени лист СРЈ" 37/00
Метролошко упутство за преглед реглоскопа- уређаја за проверу великог и обореног светла на возилу Гласник ЗМДМ, 3/00
Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају ("Службени гласник РС" 40/09)
Наредба о ознакама финоће на предметима од драгоцених метала  ("Службени лист СРЈ" 8/1995; "Службени лист СРЈ" 15/2001)
Наредба о знаку произвођача предмета од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о садржини и облику службене легитимације лица овлашћеног за вршење метролошког надзора ("Службени гласник РС" 17/2009)
Одлука о висини и начину плаћања накнада за покриће трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала ("Службени лист СЦГ" 3/2006; "Службени гласник РС" 109/2009)
Наредба о врстама и облицима жигова за означавање степена финоће предмета од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о условима које у погледу израде морају испуњавати предмети од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о садржини и облику службене легитимације лица овлашћеног за вршење надзора на предметима од драгоцених метала ("Службени гласник РС" 17/2009)
Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о условима за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала ("Службени лист СРЈ" 8/1995)
Правилник о метролошким условима за аутоматска мерила нивоа течности у непокретним резервоарима ("Службени лист СФРЈ" 76/1990)
Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за континуирано мерење температуре људског тела ("Службени лист СФРЈ" 18/1990)
Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за мерење максималне температуре људског тела ("Службени лист СФРЈ" 18/1990)
Правилник о метролошким условима за медицинске (хумане) термометре ("Службени лист СРЈ" 34/1996)
Правилник о метролошким условима за (електронска) статичка бројила реактивне електричне енергије, класе тачности 2 и 3 ("Службени лист СФРЈ" 47/1998)
Метролошко упутство за преглед медицинских електричних термометара за континуирано мерење температуре људског тела ("Гласник СЗМДМ" 2/1990)
Метролошко упутство за преглед медицинских електричних термометара за мерење максималне температуре људског тела ("Гласник СЗМДМ" 2/1990)
Метролошко упутство за преглед медицинских (хуманих) термометара ("Гласник СЗМДМ" 3/1996)
Правилник о метролошким условима за справе за одређивање хектолитарске масе житарица и уљарица ("Службени лист СРЈ" 80/94)
Правилник о метролошким условима за алкохолометре "Службени лист СФРJ" 6/85
Метролошко упутство за преглед алкохолометара Гласник СЗМДМ, 2/85
Правилник о метролошким условима за влагомере за зрна житарица и семенке уљарица "Службени лист СФРJ" 11/93 и 46/93
Метролошко упутство за преглед влагомера за зрна житарица и семенке уљарица Гласник СЗМДМ, 4/88
Правилник о метролошким условима за мерила нивоа звука "Службени лист СРЈ" 27/01
Метролошки поступак за оверавање мерила нивоа звука за мерење буке у животној и радној средини  Гласник ДМДМ, 2/08
Правилник о метролошким условима за манометре за мерење притиска у пнеуматицима "Службени лист СФРJ" 20/86 и 10/87
Метролошко упутство за преглед манометара за мерење притиска у пнеуматицима Гласник СЗМДМ, 4/92
Правилник о метролошким условима за ареометре сталне масе  "Службени лист СФРJ" 54/85
Метролошко упутство за преглед ареометара Гласник СЗМДМ, 2/85
Правилник о метролошким условима за манометре за мерење крвног притиска "Службени лист СФРJ" 20/86
Метролошко упутство за преглед манометара за мерење крвног притиска Гласник СЗМДМ, 4/92
Правилник о метролошким условима за уређаје са ваљцима за проверу силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила "Службени лист СФРJ" 31/87
Метролошко упутство за преглед уређаја са ваљцима за проверу силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила Гласник СЗМДМ, 4/92
Правилник о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се мери масени садржај шећера у шири "Службени лист СФРJ" 70/89 и 74/90
Метролошко упутство за преглед аутоматских рефрактометара којима се мери масени садржај шећера у шири Гласник СЗМДМ, 4/89
Правилник о метролошким условима за ручне и Abbe рефрактометре "Службени лист СРЈ" 34/98
Метролошко упутство за преглед ручних и Abbe рефрактометара Гласник СЗМДМ, 4/98
Правилник о метролошким условима за мерне трансформаторе за бројила електричне енергије "Службени лист СФРJ" 66/84
Метролошко упутство за преглед мерних трансформатора за бројила електричне енергије Гласник СЗМДМ, 3/83
Правилник о метролошким условима за расхладне судове за млеко (лактофризе), млекомере и мерне судове "Службени лист СФРJ" 29/91
Метролошко упутство за преглед расхладних судова за млеко (лактофриза), млекомера и мерних судове Гласник СЗМДМ, 2/91
Правилник о метролошким условима за мерила масе - ваге са неаутоматским функционисањем класе тачности (I), (II), (III) и (IIII)  "Службени лист СФРЈ" 4/87
Метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским функционисањем класе тачности (I) и (II) Гласник СЗМДМ 2/81
Метролошко упутство за преглед мерила масе - ваге са неаутоматским функционисањем макс. мерења преко 9000 kg Гласник СЗМДМ 3/83
Метролошко упутство за преглед електромеханичких мерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара Гласник СЗМДМ 2/85
Правилник о метролошким условима за дозиметре фотонског зрачења у заштити од зрачења "Службени лист СРЈ" 62/98
Метролошко упутство за преглед дозиметара фотонског зрачења у заштити од зрачења Гласник ЗМДМ, 4/98
Правилник о метролошким условима за термолуминесцентне дозиметре "Службени лист СРЈ" 47/92
Метролошко упутство за преглед термолуминесцентних дозиметара Гласник ЗМДМ, 4/92 и 1/93
Правилник о метролошким условима за дозиметре са силицијумском диодом "Службени лист СРЈ" 26/95
Метролошко упутство за преглед дозиметара са силицијумском диодом Гласник ЗМДМ, 3/95
Правилник о метролошким условима за дозиметре са јонизационом комором "Службени лист СРЈ" 6/03
Правилник о мерилима "Службени гласник РС" 63/2013
Правилник о начину овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела "Службени гласник РС" 89/2010
Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила "Службени гласник РС" 89/2010 и 56/2012
Правилник о начину признавања иностраних уверења, жигова и знакова усаглашености "Службени гласник РС" 86/2010
Правилник о метролошким условима за инструменте за мерење отпорности петље "Службени лист СФРJ" 31/84
Правилник о метролошким условима за мерила електричне отпорности изолације "Службени лист СРЈ" 3/98
Правилник о метролошким условима за мерила електричне отпорности уземљења "Службени лист СРЈ" 34/98 и 40/98
Метролошко упутство за преглед мерила електричне отпорности уземљења Гласник ЗМДМ, 2-3/99
Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила  "Службени гласник РС" 57/2011 и 77/2013
Правилник о садржини и обрасцу евиденције, као и начину вођења евиденције коју води овлашћено тело  "Службени гласник РС" 58/2011
Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила "Службени гласник РС" 2/2013
Закон о мерним јединицама и мерилима "Службени гласник СФРЈ" 13/1976
 
Интерни акти
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
План инспекције за надзор над предметима од дргоцених метала за 2023. годину
План метролошког надзора за 2023. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2022. годину 
Извештај метролошке инспекције и инспекције за драгоцене метале за 2021. годину
План извршења буџета за 2022. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2010. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2011. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2012. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2013. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2014. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2015. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2016. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2017. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2018. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2019. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2020. годину
Извештај о раду Дирекције за мере и драгоцене метале за 2021. годину 
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима за 2012. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима за 2013. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима за 2014. годину
Буџет ДМДМ - Подаци о приходима и расходима за 2015. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2011. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2012. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2013. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2014. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2015. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2016. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2017. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2018. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2020. годину
Програм рада Дирекције за мере и драгоцене метале за 2021. годину
Финансијски план Дирекције за мере и драгоцене метале за 2012. годину
Финансијски план Дирекције за мере и драгоцене метале за 2013. годину - Ребаланс
Финансијски план Дирекције за мере и драгоцене метале за 2014. годину
План извршења буџета ДМДМ за 2015. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству економије и регионалног развоја од 6. маја 2011. год.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству економије и регионалног развоја од 17. јануарa 2012. год.
Извод из правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија и привреде од 16. октобра 2012. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде од 24. јануара 2014. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде од 8. марта 2014. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде од 10. октобра 2014. године
Програм посебног стручног усавршавања за 2016. годину
Програм посебног стручног усавршавања за 2017. годину
План јавних набавки за 2016. годину
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде који је ступио на снагу 20.02.2016. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде који је ступио на снагу 17.02.2017. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде који је ступио на снагу 22.11.2018. године
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству привреде који је ступио на снагу 20.05.2019. године
Буџет ДМДМ за 2016. годину - Подаци о приходима и расходима
Буџет ДМДМ за 2017. годину - Подаци о приходима и расходима
План метролошког надзора за 2017. годину
План метролошког надзора за 2018. годину
План метролошког надзора за 2019. годину
План метролошког надзора за 2020. годину
План метролошког надзора за 2021. годину
План метролошког надзора за 2022. годину 
План инспекције за надзор над предметима од драгоцених метала за 2021. годину
План инспекције за надзор над предметима од дргоцених метала за 2022. годину 
План јавних набавки за 2017. годину
Одлука о усвајању измене и допуне плана набавки за 2017. годину
План извршења буџета за 2017. годину
Извештај надзор за 2017. годину
Извештај надзор за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Измена плана јавних набавки 1
Измена плана јавних набавки 2
План извршења буџета за 2018. годину
План јавних набавки за 2019. годину
План извршења буџета за 2019. годину
Програм рада Сектора за развој метрологије и Групе за сертификацију за 2019. годину
План извршења буџета за 2020. годину
Прва измена Плана извршења буџета за 2020. годину
Друга измена Плана извршења буџета за 2020. годину
Правила о поступку јавне набавке
План извршења буџета за 2021. годину
Извршење буџета за 2019. годину
Извршење буџета за 2020. годину
Извршење буџета за 2021. годину
Извршење буџета за 2022. годину
План извршења буџета за 2023. годину
Прва измена извршења буџета за 2023. годину
Друга измена извршења буџета за 2023. годину 
Трећа измена извршења буџета за 2023. годину
 
Јавне набавке
Јавне набавке 2020.
 
Информатор о раду
Информатор о раду ДМДМ 19.07.2017.
Информатор о раду ДМДМ 31.01.2017.
Информатор о раду ДМДМ 17.10.2016.
Информатор о раду ДМДМ 21.06.2016.
Информатор о раду ДМДМ 12.04.2016.
 
Каталог услуга
Каталог услуга 2014.
Каталог услуга 2016.
Каталог услуга 2016. 9.1
Каталог услуга 2017. 9.2
Каталог услуга 2017. 9.3
Каталог услуга 2018
Каталог услуга 2020. верзија 11
Каталог услуга 2021. верзија 13
Каталог услуга 2022. верзија 14
Каталог услуга 2022. верзија 15
Каталог услуга 2022. верзија 16
 
Конкурси
Интерни конкурс објављен 07.10.2020.
Интерни конкурс објављен 09.09.2020.
Интерни конкурс објављен 20.08.2020.
Интерни конкурс објављен 13.02.2020.
Интерни конкурс објављен 30.10.2019.
Интерни конкурс објављен 05.04.2018.
Јавни конкурс објављен 28.02.2018.
Интерни конкурс објављен 28.02.2018.
Јавни конкурс објављен 17.01.2018.
Јавни конкурс објављен 23.08.2017.
Јавни конкурс објављен 19.10.2016.
Јавни конкурс објављен 27.7.2016.
Јавни конкурс објављен 7.6.2017.
No Internet Connection