Назив збирке података: Датум успостављања
Кадровска евиденција 15.05.2007
Евиденција о издатим легитимацијама лица овлашћених за вршење надзора на предметима од драгоцених метала 02.02.2010
Евиденција о издатим легитимацијама лица овлашћених за вршење метролошког надзора 02.02.2010
Евиденција о платама запослених лица 15.05.2007
Евиденција о издатим здравственим легитимацијама за запослене и чланове њихових породица 15.05.2007
Евиденција лица ангажованих по основу уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова 15.05.2007
Евиденција о исплатама накнада за превоз 15.05.2007
Евиденција произвођача предмета од драгоцених метала 15.05.2007
Евиденција корисника службених мобилних телефона. 13.10.2009
Електронска евиденција о присутности запослених 18.07.2016
Евиденција видео надзора 15.11.2017
No Internet Connection