Метарска конвенција је потписана 20. маја 1875. године. Конвенцијом је установљен Међународни биро за тегове и мере (BIPM) чији је задатак да обезбеди светско јединство мера, да успоставља и чува међународне еталоне, да врши поређења националних и међународних еталона, да осигурава координацију у методама мерења и да врши и координира истраживања у вези са физичким константама које имају удела у остваривању еталона. Кнежевина Србија је приступила Метарској конвенцији 30. октобра 1879. године. Приступањем Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезе да уводи Међународни систем јединица (SI), да остварује националне еталоне у складу са дефиницијама које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM),као врховни управни орган Конвенције, да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере. Република Србија наставља своје изворно чланство у Метарској конвенцији од 1879. године. Октобра 1999. године, потписан је Аранжман о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA). Савезни завод за мере и драгоцене метале, као национални метролошки институт државе чланице Метарске конвенције, потписао је 5. децембра 2002. године Аранжман о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA).

No Internet Connection