Државе уговорнице, у жељи да на међународном плану решавају техничке и управне проблеме који се јављају при употреби мерила и свесне значаја усклађивања својих снага, споразумеле су се да оснују Међународну организацију за законску метрологију. Конвенција о установљењу Међународне организације за законску метрологију (OIML) потписана је 12. октобра 1955. године у Паризу, а међу 24 државе потписнице била је и Југославија. Данас ова међувладина организација има 115 чланица, од којих су 57 државе чланице и 58 дописне чланице. Република Србија је држава чланица Међународне организације за законску метрологију. Органи Међународне организације за законску метрологију су: Међународна конференција за законску метрологију, Међународни комитет за законску метрологију, Међународни биро за законску метрологију (BIML), технички комитети и поткомитети. Завод за мере и драгоцене метале потписао је Изјаве о међусобном поверењу (DoMCs) за R 60 Мерне претвараче и R 76 Неаутоматске ваге и постао учесник у Аранжману о међусобном прихватању испитивања типа Међународне организације за законску метрологију (МАА) 7. септембра 2006. године. Изјаву о међусобном поверењу (DoMC) за R 49 Водомери за мерење хладне пијаће воде и топле воде као учесник у МАА потписала је Дирекција за мере и драгоцене метале 7. новембра 2007. године.

No Internet Connection