Назив Ознака Бројна вредност
кета Q 1030
рона R 1027 
јота Y 1024
зета Z 1021
екса E 1018
пета P 1015
тера T 1012
гига G 109
мега M 106
кило k 103
хекто h 102
дека da 101
деци d 10-1
центи c 10-2
мили m 10-3
микро m 10-6
нано n 10-9
пико p 10-12
фемто f 10-15
ато a 10-18
зепто z 10-21
јокто y 10-24
ронто r         10-27 
кекто q         10-30

Називи и ознаке децималних умножака и делова јединице масе образују се стављањем предметака испред назива "грам" и њихових ознака испред ознаке "g".
Ако је изведена јединица изражена у облику количника, њени децимални умношци или делови се могу одредити придодавањем предметка јединици у бројиоцу или имениоцу, или у оба.
Употреба комбинованих предметака, односно предметака образованих стављањем једног уз друго неколико горе наведених предметака, није дозвољена.

Посебно дозвољени називи и ознаке децималних умножака и делова SI јединица:

Величина Јединица
Назив Ознака Вредност
запремина литар l или L* 1 l = 1 L=1 dm3 = 103 cm3 = 10-3 m3
маса тона t 1 t = 1 Mg =10kg
притисак бар bar 1 bar = 10Pa
* Две ознаке "l" и "L" се равноправно могу користити за јединицу литар (CIPM 1879 16. CGPM (1979))

Предмеци и њихове ознаке, наведени у табели у тачки 1. подтачка 1.3. овог прилога, могу се употребљавати заједно са јединицама и ознакама из табеле у тачки 1. подтачка 1.4. овог прилога.

No Internet Connection