Јединице које су кохерентно изведене из основних јединица SI, дате су као алгебарски изрази у облику производа степенованих основних јединица SI.

Изведене јединице SI са посебним називима и ознакама

Величина  Изведена јединица SI Изражено
назив ознака другим јединицама SI основним
 јединицама SI
 фреквенција херц Hz   s-1
 сила њутн N   · kg · s-2
 притисак, напрезање паскал Pa N m-2 m-1 · kg · s-2
 енергија, рад, количина топлоте џул J · m m· kg · s-2
 снага , флукс зрачења ват W J s-1 · kg · s-3
 наелектрисање, количина електрицитета кулон C   · A
 електрични потенцијал, разлика електричног потенцијала, напон,
 електромоторна сила
волт V W A-1 m· kg · s-3 · A-1
 електрична отпорност ом Ω V A-1 m2 · kg · s-3 · A-2
 електрична капацитивност фарад F C V-1 m-2 · kg-1 · s· A2
 електрична проводност сименс S A V-1 m-2 · kg-1 · s· A2
 магнетски флукс вебер Wb V s m· kg · s-2 · A-1
 магнетска индукција тесла T Wb m-2 kg · s-2 · A-1
 индуктивност хенри H Wb A-1 m· kg · s-2 · A-2
 светлосни флукс лумен lm cd sr cd
 осветљеност лукс lx lm m-2 m-2 · cd
 активност радиоактивног извора бекерел Bq   s-1
 апсорбована доза, специфична предата енергија, керма греј Gy J kg-1 m· s-2
 еквивалентна доза сиверт Sv J kg-1 m· s-2
 каталитичка активност катал kat   s-1 · mol
 угао у равни радијан rad   · m-1=1
 просторни угао стерадијан sr    m· m-2 =1
(*) Посебни називи за јединицу снаге су: волт-ампер (ознака VA) која се користи за изражавање привидне снаге наизменичне електричне струје и "вар" (ознака вар) која се користи за изражавање реактивне електричне снаге.        

Јединице које су изведене из основних SI јединица могу се изразити у јединицама наведеним у табели. Изведене SI јединице, посебно се могу изразити посебним називима и ознакама датим у табели у тачки 1. подтачка 1.2.2. овог прилога, на пример, SI јединица за динамичку вискозност може се изразити као m-1 kg s-1 или N s m -2 или Pa s.

No Internet Connection