Група за метрологију у хемији је задужена за реализацију јединице за количину материје –мола. У делокруг групе спадају и реализације јединица физичко-хемијских величина. У домену научне, индустријске и законске метрологије, Група за метрологију у хемији спроводи еталонирање еталона и мерила, испитивање мерила у сврху одобрења типа мерила, производи и сертификује референтне материјале, припрема сертификате за преглед типа мерила, за потребе свих корисника међу којима су најчешће акредитоване лабораторије, произвођачи мерила и научно истраживачке институције. Поред ових послова, Група за метрологију у хемији бави се и истраживањем и развојем нових еталона јединица основних и изведених величина; развојем и применом нових метода преношења вредности јединица; усавршавањем и побољшавање метролошких својстава постојећих еталона и метода; обезбеђивањем и одржавањем следивости и метролошких својстава националних и референтних еталона; обезбеђивањем признавања и потврђивања могућности мерења и еталонирања у оквиру Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу (МRА); припремом метролошких прописа за мерила која подлежу обавези испитивања типа и оверавања и метролошком експертизом.
Послови у Групи за метрологију у хемији покривени су интегрисаним менаџментом квалитета, а одвијају се у складу са свим релевантним техничким стандардима.
Група за метрологију у хемији поседује националне еталоне за концентрацију амбијенталног озона, густину течности и индекс преламања светлости.
При Европском удружењу националних метролошких института - ЕURАМЕТ ова група припада Техничком комитету за метрологију у хемији (ТC-МC). Област рада Групе за метрологију у хемији је повезана и са активностима Европске организације за аналитичку хемију – EURACHEM, чији је Дирекција члан, кроз учешће метролога у раду радних група ове организације.

Лабораторије:

Могућности мерења и еталонирања (СМСs)

Могућности мерења и еталонирања (СМС) се стално проширују, побољшавају и одржавају као што је објављено на интернет адреси:https://kcdb.bipm.org/appendixC/QM/RS/QM_RS_4.pdf

Списак стручних радова

Објављени стручни радови метролога Групе за метрологију у хемији:
2018.
Alper İşleyen, Jochen Vogl, Milena Horvat, Radojko Jacimovic, Luka Gažević, Aida Jotanovic, Teemu Näykki, Noora Perkola, , Maria Ochsenkuhn-Petropoulou, Vera Lymberopoulou, Ewa Bulska, Agnieszka Zoń, Süleyman Z. Can, Oktay Cankur, Betül Arı, Murat Tunç, F. Gonca Coşkun, Burcu Binici, Taner Gökçen, Zehra Çakılbahçe, Christian Piechotta, Fotis Tsopelas, Mine Bilsel, Fatma Akçadağ, Maren Koenig, Tea Zuliani, Vesna Fajon, Marija Paunovic,Milena Milosevic, Timo Saro-Aho, , Klaus M. Ochsenkuhn, , Lamprini-Areti Tsakanika,, Olga Serifi,, Anna Tomiak, Eliza Kurek,, Beata Warzywoda,, Gökhan Aktaş, Hatice Altuntaş, Elif Başaran, Barış Kısacık, Zeynep Gümüş, A joint research project for the production of њater and soil matrix reference materials for environmental analysis.
2016.
M.D. Minarro, P. J. Brewer,R. J. C. Brown, S. Persijn,J. van Wijk, G. Nieuwenkamp, A. Baldan, C. Kaiser,C. Sutour, T. Mace, N.Skundric, T. Tarhan: Zero gas reference standards, Anal. Methods, 2016,8, 3014-3022, http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/AY/C5AY03316K#!divAbstract
J. Bebic,L.Gažević, C. Blaul: PROLAB SOFTWARE FOR DATA EVALUATION OF INTERLABORATORY STUDIES, Zbornik radova, International journal Advanced quality,JUSK, No.3 Vol.44 2016, 22-27, 2016.
2015.
Bebic J., Skundric N., CALIBRATION OF PHOTOMETERS FOR AMBIENT LEVEL OZONE MEASUREMENTS AT DIRECTORATE OF MEASURES AND PRECIOUS METALS, Proceedings, International convention on quality,JUSK, 1.-5. June2015, Belgrade, Serbia, 107-113. (in Serbian), 2015.
Nikolić D., Gažević L.: NOVINE U ISPITIVANJIMA VLAGOMERA ZA ZRNA ŽITARICA I SEMENKE ULJARICA U DMDM, Proceedings, International convention on quality,JUSK, 1.-5. June2015, Belgrade, Serbia, (in Serbian), 2015.
Jelena Bebić, RAZVOJ PRIMARNOG NACIONALNOG ETALONA REPUBLIKE SRBIJE ZA MERENjE KONCENTRACIJE OZONA U VAZDUHU AMBIJENTA, Glasnik Direkcije za mere i dragocene metale, 3-4/2015, 2015.
Viallon, J, P Moussay, R Wielgosz, J Bebic, J E Norris, and F Guenther. 2016.“Final Report, on-Going Key Comparison BIPM.QM-K1: Ozone at Ambient Level, Comparison with DMDM, July 2015.” Metrologia 53 (1A): 8006. http://stacks.iop.org/0026-1394/53/i=1A/a=08006, 2015.
A. Isleyen, J. Vogl, N. Scrundric, A.Jotanovic, T. Näykki,M. Horvat, A. Zoń, E. Bulska, M. Ochsenkühn-Petropoulou, S.Z. Can, M. Bilsel, K. Hafner, N. Perkola, B. Ari, M. Tunç, B. Binici: A Joint Research Project for the Production and Certification of Matrix Reference Materials for Environmental Analysis, 9th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Book of Abstracts, 20-24 September 2015 Kalamata, Greece, 312
2013.
Bebic , J. , Koldzic, T. Measurement uncertainty of calibration of gas analyzers for stationary sources emissions and evaluation of performance of accredited laboratory in this field, Kongres metrologa 2013., Zbornik radova, Bor
Škundrić, N., Bebić J. Potvrdjivanje referentnih rastvora etalona u vodi, JUSK Konferencija, Internacionalni zbornik, Mašinski fakultet Beograd 2013
2011.
Bebić, J. : Klasifikacija referentnih materijala, njihova proizvodnja i upotreba. Singidunum revija, 8 (2), 2011
Bebić, J. : et al. Practical Examples on Traceability, Measurement Uncertainty and Validation in Chemistry,Vol 2. Publication Office of the European Union, 2011
Nikolić, D. : "Sledivost rezultata merenja" Kongres metrologa 2011, Kladovo, 17-19.oktobar 2011.godina
2009.
Nikolić Dragan: Stanje u oblasti etilometrije s osvrtom na aktuelnosti u kontekstu novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Osmi stručni skup sa međunarodnim učešćem " Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2009.
Nikolić Dragan: Psihoaktivne supstance, droga - test indikatori kao sastavni deo Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Osmi stručni skup sa međunarodnim učešćem " Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2009.
2008.
Nikolić Dragan: Pregled stanja u oblasti etilometrije s osvrtom na aktualnosti u ovoj oblasti, Sedmi stručni skup sa međunarodnim učešćem "Unapređenje policijske prakse u bezbednosti saobraćaja ", Zbornik radova, Vrnjačka Banja,2008.
2007.
Bebić Jelena, Nikolić Dragan: Međunarodna preporuka OIML R 99/ISO 3930 za ispitivanje etilometara, "Peto savetovanje o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja", Zbornik radova, Kladovo, 2007.
Bebić Jelena: Metrologija u hemiji u Evropi, "Kongres Metrologa", Zbornik radova Zlatibor, 2007.
Nikolić Dragan: EVROMET/EVRAHEM Projekat 693 "Program podrške za metrologiju u hemiji za zemlje kandidate za pristupanje u Evropsku uniju", "Kongres Metrologa", Zbornik radova, Zlatibor, 2007.
Nikolić Dragan, Bebić Jelena: Međunarodna preporuka OIML R 126 za ispitivanje analizatora izduvnih gasova iz benzinskih motora, "Peto savetovanje o unapređenju policijske prakse u bezbednosti saobraćaja", Zbornik radova, Kladovo, 2007.
2005.
Bezbradica D., Tomović J., Ristić M., Vukašinović M., Šiler-Marinković S.: ˝Composition and antimicrobial activity of essential oil of Satureja montana L. collected in Serbia&Montenegro˝, J. Essent. Oil Res. 17, 462-465, 2005.
2004.
Bebić Jelena, Nikolić Dragan: Existing National/Reference Measurement Capability for Gas Composition Measurements in Serbia and Montenegro, "Balkan Workshop Reference Infrastructure for Gas measurements in Balkan Countries", Zbornik radova, Sofija, 2004.
Nikolić Dragan, Bebić Jelena, Koldić T.: Realizacija akreditovane laboratorije u JKP "Beogradske elektrane" Beograd za etaloniranje analizatora gasova za merenje emisija zagađujućih gasova iz stacionarnih izvora, "Balkan Workshop Reference Infrastructure for Gas measurements in Balkan Countries", Zbornik radova, Sofija, 2004.
2003.
Bebić Jelena: Sledivost analitičkih merenja do međunarodnog i nacionalnog nivoa, Seminar "Laboratorijski menadžment i akreditacija prema ISO 17025 standardu", Zbornik radova, Beograd, 2003.
2001.
Ratković-Sjauš Milena, Miočinović Dragica: Etaloniranje i metrološka provera analizatora mleka, Jugoslovenski mlekarski simpozijum "Savremeni trendovi u mlekarstvu", Zbornik radova, Vrnjačka Banja, 2001.
2000.
Ratković-Sjauš Milena, Miočinović Dragica: Zakonska metrologija u oblasti mlekarstva, Simpozijum "Proizvodnja i prerada mleka", Zbornik radova, Beograd, 2000.
1998.
Ratković-Sjauš Milena, Marjanović Sonja: Mogućnosti Saveznog zavoda za mere i dragocene metale u oblasti vlagometrije žitarica, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.
Nikolić Dragan: Ka primarnom etalonu viskoznosti, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.
Nenadović-Mikulić Branka: Opšti principi primene i overe referentnih materijala (RM) sa pregledom aktivnosti na nivou SRJ, "Simpozijum o merenjima i mernoj opremi", Zbornik radova, Savezni zavod za mere i dragocene metale, Beograd, 1998.

Пројекти

У Групи за метрологију у току су следећи пројекти:
• TrainMiC програм обуке "Принципи и примене метрологије у хемији" под покровитељством Европске комисије и у сарадњи са Заједничким истраживачким центром и Институтом за референтне материјале и мерења, Гил, Белгија.
• ALCOREF - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research), из области производње сертификованих референтних материјала из области форензике
• RHOLIQ - - EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) за развој метода мерења густине течности на примарном нивоу.
• Key Comparison BIPM.QM-K1, Ozone at ambient level, оn-going comparison
• EURAMET.QM-S11 Elements in river water
• Међународно поређење Elements in soil у оквиру EMPIR projekta
• EURAMET TC-T TC-MC Moisture metrology 1400, Project
• ПТ шема, еталонирање ареометара, PT-H-AR-1-2018


Контакт 

Руководилац Групе за метрологију у хемији
Јелена Бебић, дипл. инж. тех.
телефон: +381 11 20 24 427
мобилни: +381 66 8604 083
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролози

Метролог за метрологију у хемији - координатор
Јасмина Зукан Бановић, мастер хемичар
телефон: +381 11 20 24 447
мобилни: +381 66 8604 113
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Метролог за физичко-хемијска мерења
Лука Гажевић, дипл. инж.
телефон: +381 11 20 24 464
мобилни: +381 66 8604 165
факс: +381 11 21 81 668
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Адреса

Дирекција за мере и драгоцене метале
Група за метрологију у хемији
Мике Аласа 14
11000 Београд
Република Србија

No Internet Connection