Одредбом члана 25. став 3 Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 44/2018 од 08.06.2018.) прописано је да се привредном друштву не може посебним прописом увести обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва. Поступање супротно наведеној одредби представља повреду позитивних прописа Републике Србије. 

Уз захтеве који се подносе Дирекцији за мере и драгоцене метале потребно је приложити доказе о уплати административне таксе.

Подаци за уплату:
Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса
Износ: назначен у табели
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023).

Износи уплата за административне таксе према Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18 и 38/19 – усклађени динарски износи, 86/19 и 90/19- испр, 98/20 –усклађени динарски износи, 144/20,62/21 – усклађени динарски износи, 138/22 и 54/23 –усклађени динарски износи)

Метрологија: 

WordIkonica pdf ikona Захтев за сертификацију / одобрење типа мерила
WordIkonica pdf ikona  Захтев за оцењивање система квалитета - Модул D
WordIkonica pdf ikona  Захтев за оцену усаглашености – Модул G
WordIkonica pdf ikona Захтев за ванредни преглед мерила у употреби
WordIkonica pdf ikona Захтев за испитивање / еталонирање
WordIkonica pdf ikona A Request for Testing / Calibration
WordIkonica pdf ikona Захтев за еталонирање референтног материјала
WordIkonica pdf ikona Захтев за оверавање мерила
WordIkonica pdf ikona Прилог 1 – Прилог захтева за оверавање
WordIkonica pdf ikona Захтев за верификацију мерила
WordIkonica pdf ikona Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова оверавања мерила
WordIkonica pdf ikona Захтев за обнављање овлашћeња за оверавање мерила
WordIkonica pdf ikona Обавештење о техничким и кадровским променама овлашћеног тела
WordIkonica pdf ikona Захтев за измену овлашћења за обављање послова оверавања мерила
WordIkonica pdf ikona  Захтев за укидање овлашћења за обављање послова оверавања мерила
WordIkonica pdf ikona Захтев за задуживање жигова (у складу са Правилником о државним жиговима за оверавање мерила који се примењује од 1.1.2024. године)
WordIkonica pdf ikona Захтев за раздуживање жигова (у складу са Правилником о државним жиговима за оверавање мерила који се примењује од 1.1.2024. године)
WordIkonica pdf ikona Захтев за задуживање жигова
WordIkonica pdf ikona Захтев за раздуживање жигова
WordIkonica pdf ikona Захтев за признавање националног еталона и именовање носиоца националног еталона
WordIkonica pdf ikona Захтев за укидање националног еталона
WordIkonica pdf ikona Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу
WordIkonica pdf ikona A request for issuing an interlaboratory comparison report
WordIkonica pdf ikona Захтев за спровођење метролошке експертизе
WordIkonica pdf ikona  Захтев за издавање знака усаглашености за мерне боце са метролошким захтевима
WordIkonica pdf ikona  Захтев за одобравање знака произвођача за мерне боце
WordIkonica pdf ikona  Захтев за ванредно испитивање усаглашености претходно упакованих производа са метролошким захтевима
WordIkonica pdf ikona Захтев за издавање сертификата о усаглашености претходно упакованог производа означеног са знаком - е знак
WordIkonica pdf ikona Образац пријаве за полагање Стручног испита

Драгоцени метали

WordIkonica pdf ikona Захтев за упис у регистар откупљивача предмета од драгоцених метала
WordIkonica pdf ikona Захтев за измену решења о упису у регистар откупљивача
WordIkonica pdf ikona Захтев за брисање из регистра откупљивача
WordIkonica pdf ikona  Захтев за квантитативну хемијску анализу
WordIkonica pdf ikona Захтев за добијање знака произвођача
WordIkonica pdf ikona Захтев за добијање знака увозника, односно заступника
WordIkonica

pdf ikona

Захтев за утврђивање услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама
WordIkonica pdf ikona Захтев за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала
WordIkonica pdf ikona Захтев за укидање знака произвођача/увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала
WordIkonica pdf ikona Обавештење произвођача предмета од драгоцених метала о спровођењу усаглашености предмета на основу прописане документације

Контролне листе за обављање послова инспекцијског надзора

WordIkonica pdf ikona Kонтролна листа за метролошки надзор над мерилима у употреби и над правилном употребом законских мерних јединица
WordIkonica pdf ikona  Контролна листа за надзор над претходно упакованим производима
WordIkonica pdf ikona Контролна листа за надзор над предметима од драгоцених метала

Уколико ваши захтеви нису испуњени пруженом услугом, молимо вас да нас о томе обавестите, путем обрасца за приговор који можете да нађете овде.

No Internet Connection