UverenjeOOveravanju 

F 6 39 1 2 Z 14 8 3a M 3 552 1

Законска контрола мерила (оверавање мерила) користи се у функцији:

  • заштите здравља и опште безбедности;
  • заштите животне средине;
  • контроле и безбедности саобраћаја;
  • промета роба и услуга;
  • провере претходно упакованих производа и боца као мерних посуда.

Оверавање мерила врши овлашћено тело, односно Дирекција за мере и драгоцене метале, након спроведеног поступка прегледа мерила чиме се потврђује да је мерило у складу са одобреним типом мерила, односно да испуњава прописане метролошке захтеве.
Уколико овлашћено тело, односно Дирекција утврди да одређено мерило није у складу са одобреним типом мерила, односно не испуњава прописане метролошке захтеве, доноси решење којим одбија оверавање мерила.
Оверавање мерила може бити прво, периодично или ванредно.
Првом оверавању подлежу нова мерила за које је претходно спроведен поступак испитивања типа, односно издато уверење о одобрењу типа. Мерило на прво оверавање подноси домаћи произвођач, овлашћени увозник, односно овлашћени дистрибутер.
Периодичном оверавању подлежу мерила која су у употреби. Периодично оверавање мерила спроводи се периодично у прописаним временским интервалима за одређену врсту мерила. Мерило на периодично оверавање подноси власник, односно корисник мерила. За периодично оверавање бројила електричне енергије, водомера, гасомера и мерила која коригују запремину течности односно гаса, коректора и мерила топлотне енергије одговорна су лица која продају воду, односно лица одговорна за мерење електричне и топлотне енергије и природног гаса, у складу са прописима којима се уређују ове области.
Ванредном оверавању подлежу мерила на којима је због квара, односно других техничких недостатака, у року важења државног жига извршена поправка, као и за мерила за која периодично оверавање није извршено у прописаном року. Лице које је извршило поправку мерила дужно је да поднесе мерило на ванредно оверавање.
У случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од Дирекције ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси подносилац захтева, ако оверено мерило са важећим жигом задовољава прописане метролошке захтеве. Трошкове ванредног прегледа мерила сноси лице које је одговорно за редовно оверавање мерила, ако мерило не задовољава прописане метролошке захтеве.
Мерило се ставља на тржиште, односно у употребу само ако испуњава захтеве у складу са Законом о метрологији. Врсте мерила за које је обавезно оверавање и временски интервали њиховог периодичног оверавања, утврђени су посебним прописом.

Захтев за оверавање мерила са одговарајуцим прилогом  мозете поднети на:

маил адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на шалтерима писарница на следећим локацијама:

Београд, Мике Аласа 14,
Нови Сад, Др Милана Петровића 19,
Зрењанин, Јеврејска 14,
Суботица, Сегедински пут 58,
Ниш, Боже Јанковића 32,
Kрушевац, Трг Деспота Стефана 22.

 
No Internet Connection