Вести

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), Одсек за дужину, оптичке величине и акустику, планира да у наредном периоду организује међулабораторијско поређење (ПТ-шему) у области акустике, подобласт акустички калибратори:

1. Еталонирање акустичких калибратора

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/sr/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 31. марта. 2023. године.

ДМДМ ће, као пилот лабораторија, након прикупљања пријава, са учесницама усагласити технички протокол међулабораторијског поређења и одредити датум почетка наведене активности.
Лабораторије учеснице биће у обавези да транспортују артефакт до наредне лабораторије учеснице међулабораторијског поређења о сопственом трошку и у складу са унапред договореним распоредом из техничког протокола међулабораторијског поређења.
За учешће у међулабораторијском поређењу, у складу са Законом о републичким административним таксама, плаћа се републичка административна такса, и то:

- такса за захтев у износу од 330,00 динара. Доказ о уплати ове таксе доставља се уз захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу;

- такса за међулабораторијско поређење, по радном сату, у укупном износу од 35.000,00 динара. Ова такса се плаћа након подношења захтева, на основу налога за уплату који доставља ДМДМ.

Наведени износи могу бити измењени у случају измене Закона о републичким административним таксама.

 

Дирeкциja зa мeрe и дрaгoцeнe мeтaлe ( у даљем тексту: ДMДM), Група за запремину и проток, плaнирa да за заинтересоване акредитоване и друге лабораторије организује мeђулaбoрaтoриjскo пoрeђeњe (ПT-шeму) у oблaсти запремине течности, подобласт уређаји запремине са клипом и подобласт лабораторијска мерила од стакла и то:     

1. Eтaлoнирaњe пипете са клипом и градуисаног мерног цилиндра.

Сва заинтересована правна лица која желе да учествују у поменутом поређењу могу да поднесу захтев/пријаву на обрасцу Захтев за издавање извештаја о међулабораторијском поређењу (https://www.dmdm.rs/rs/obrasci), на адресу: Дирекција за мере и драгоцене метале, 11000 Београд, Мике Аласа 14 или на email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., најкасније до 28. 02. 2023. године. Уз захтев који се подноси ДМДМ, потребно је приложити доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 330,00 РСД.

Лабораторије учеснице ће сносити трошкове међулабораторијског поређења као и трошкове транспорта предмета еталонирања. ДMДM ћe, кao пилoт лaбoрaтoриja, нaкoн прикупљaњa захтева, свим учeсницaмa дoстaвити тeхнички прoтoкoл пoрeђeњa и налог за уплату републичке административне таксе у износу од 35.000,00 РСД.

Лабораторије су у обавези да саме обезбеде транспорт пипете са клипом и градуисаног мерног цилиндра до наредне лабораторије учеснице, а у складу са распоредом из техничког протокола поређења.

Представници Дирекције за мере и драгоцене метале, др Јелена Бебић, руководилац Групе за метрологију у хемији, Јасмина Зукан Бановић и Лука Гажевић, метролози у Групи за метрологију у хемији,  од 31. јануара до 2. фебруара 2023. године активно су учествовали у раду EURAMET Техничког комитета за метрологију у хемији (EURAMET TC-MC) на састанаку Поткомитета за органске и био анализе и Поткомитета за гасне анализе, који је ове године одржан у Паризу, у Француској.

Састанку EURAMET TC-MC присуствовало је преко 60 еминентних стручњака, представника националних метролошких института (NMI) и именованих лабораторија из већине европских земаља. Организатор и домаћин састанка био је LNE, Национални метролошки институт Француске.

На састанцима су разматрани извештаји са свих подкомитета у оквиру TC-MС, статуси актуелних пројеката у оквиру програма „Европско партнерство у метрологији“ (EРМ), актуелних европских метролошких мрежа (EMN), пројеката везаних за различите видове сарадње између националних метролошких института, кључна поређења, као и информације у вези са статусом пријављених могућности мерења и еталонирања (CMC).

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProIdb59c7a22cb

Представник Дирекције за мере и драгоцене метале, Бобан Зарков, метролог за оптичке величине, у периоду од 24. до 26. јануара 2023. године учествовао је у раду EURAMET Техничког комитета за фотометрију и радиометрију (EURAMET TC-PR), који je ове године одржан хибридно у граду Талину, у Естонији.

Организатор састанака биo је Национални метролошки институт Молдавије. Састанку је присуствовало 19 учесника из националних метролошких института и 11 гостију из институција које активно учествују у раду EURAMET TC-PR.

Значајне теме које су презентоване на састанку биле су о безбедности квантне комуникације и заштити преноса информација од утицаја са стране, резулатима мерења пројекта оптичких особина аеросола у атмосфери, затим о резултатима пројекта xRef и xBIRD, који су имали за циљ одређивање бидирекционалне рефлексионе функције, као и бидирекционалне транситивне функције.

Такође, презентовани су и резултати пројекта „Метрологија за временску модулацију светла“, који има за циљ да наброји и обједини визуелне параметре који негативо утичу на људски вид. Пројекат има нормативан карактер, што значи да ће на основу резултата пројекта бити донесен међународни стандард.

Учешћем у раду EURAMET TC-PR и подизањем метролошке образованости кроз сталне контакте са водећим лабораторијама у свету, омогућава се бољи и квалитетнији метролошки рад  лабораторије за оптичке величине и акустику у Дирекцији за мере и драгоцене метале, као и подизање квалитета услуга у области фотометрије и радиометрије.

Галерија слика

View the embedded image gallery online at:
https://www.dmdm.gov.rs/rs/vesti#sigProId3a21b420f3

Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 144/22 од 30. децембра 2022. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дозиметрима („Службени гласник РСˮ, број 9/16).

No Internet Connection