utorak, 16 maj 2023

Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila

Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 32/2023 od 21. aprila 2023. godine. Pravilnik o državnim žigovima za overavanje merila je stupio na snagu 29. aprila 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2024. godine Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni glasnik RS”, broj 71/17).

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale i ovlašćena tela za obavljanje poslova overavanja merila.

No Internet Connection