četvrtak, 19 oktobar 2023

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (vaga sa košem)

Pravilnik o overavanju automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (vaga sa košem) objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 87/23 i stupa na snagu 21. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (u daljem tekstu: vaga sa košem), zahtevi koje vaga sa košem mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vage sa košem.

No Internet Connection