Merila, koja su u koloni Tabele iz člana 2. Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli , „Naziv merila”, označena zvezdicom (*), a koja su obuhvaćena pravilnicima, kojima su transponovane direktive novog pristupa (MID i NAWI), tj. Pravilnikom o merilima i Pravilnikom o neautomatskim vagama, moraju da prođu celokupan postupak sertifikacije.

Sertifikuje se isključivo ono merilo, koje zadovoljava propisane metrološke zahteve za tu vrstu merila, koje je podesno za namenjenu primenu i čija su fizička svojstva i tehnički projekat takvi, da obezbeđuju tačnost i pouzdanost merenja najmanje u odgovarajućem vremenskom intervalu njihovog periodičnog overavanja.

Proces sertifikacije merila sprovodi se, na osnovu Zakona o metrologiji, u skladu sa internom Procedurom za sertifikaciju merila imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, Direkcije za mere i dragocene metale. Propisan je sadržaj zahteva, koji se podnosi za sertifikaciju merila, zajedno sa tehničkom dokumentacijom, koja se prilaže uz zahtev, postupak ispitivanja tipa merila i sadržaj izveštaja o ispitivanju tipa merila. Procedurom je regulisan, između ostalog, i: prijem i potvrda zahteva za sertifikaciju merila, kao i eventualno odbijanje zahteva; ispitivanje i vrednovanje tipa merila; donošenje odluke o sertifikaciji; izdavanje Sertifikata o pregledu tipa merila; način, na koji proizvođač mora da informiše o modifikacijama sertifikovanog merila; produženje sertifikacije merila; ukidanje sertifikacije merila, kao i način obračuna i fakturisanja troškova.

Zahtev za sertifikaciju merila podnosi se Direkciji za mere i dragocene metale, preko pisarnice, na zvaničnom obrascu zahteva za sertifikaciju merila, koji treba da bude pravilno i potpuno popunjen i potpisan od ovlašćene osobe podnosioca zahteva, odnosno proizvođača ili ovlašćenog predstavnika. Uz zahtev se dostavlja utvrđena tehnička i ostala prateća dokumentacija, uzorak(ci) merila, kao i dokaz o izmirenoj odgovarajućoj administrativnoj taksi.

Obrazac Zahteva za sertifikaciju merila u skladu sa Pravilnikom o merilima ili Pravilnikom o neautomatskim vagama, Prilog 2 – Modul V – Pregled tipa, možete preuzeti ovde.

Uzorak(ci) merila, koji se podnose uz zahtev za sertifikaciju merila, sadrži najmanje jedan primerak merila, koje je predstavnik predviđene proizvodnje. Na zahtev Direkcije podnosilac zahteva dužan je da dostavi potreban broj primeraka novih merila, zavisno od vrste i principa rada merila, koje se sertifikuje.

Uz zahtev za sertifikaciju merila potrebno je da se priloži dokaz o uplati administrativne takse, u skladu sa zakonom, a sve podatke neophodne za uplatu administrativne takse možete da nađete ovde.

Navedeni zahtev sadrži i Opšte uslove za sertifikaciju merila Direkcije za mere i dragocene metale tako da, činom podnošenja, podnosilac zahteva prihvata da je upoznat i sa uslovima, po kojima se vrši sertifikacija merila.

Na osnovu primljenog zahteva, Grupa za sertifikaciju odlučuje o njegovom prihvatanju ili odbijanju. U slučaju prihvatanja, podnosiocu zahteva dostavlja se potvrda zahteva.

U slučaju pozitivne odluke o sertifikaciji, Grupa za sertifikaciju dostavlja podnosiocu zahteva nalog uplatu naknade troškova i izdaje sertifikat.

U slučaju negativne odluke o sertifikaciji, Grupa za sertifikaciju dostavlja podnosiocu zahteva pisano obaveštenje o tome da je odbijena sertifikacija merila, uz detaljno obrazloženje.

Za sprovođenje zahteva za sertifikaciju Direkcija naplaćuje administrativnu taksu prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama.

Podnosilac zahteva dužan je da, bez obzira na rezultat sertifikacije, plati nastale troškove sertifikacije u celosti.

Korišćenje znaka usaglašenosti je u skladu sa Pravilnikom o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti.

Prigovor na postupak sertifikacije merila dostavlja se Direkciji za mere i dragocene metale.

Protiv zaključaka, donetih u postupku sertifikacije merila, podnosilac zahteva ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka. Žalba se podnosi Ministarstvu privrede, preko Direkcije za mere i dragocene metale.


Administrativna taksa:

Primalac: Republika Srbija
Svrha uplate: Administrativna taksa za ispitivanje tipa merila
Iznos: 380,00 + (380,00 × broj uverenja)
Broj računa: 840-742221843-57
Broj modela: 97
Poziv na broj: 44-018 (za Beograd). Razlikuje se u zavisnosti od mesta prebivališta podnosioca zahteva a određen je Prilogom 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - dr. zakon, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021,10/2022, 144/2022 i 25/2023).

No Internet Connection