Udruženje evropskih službi za analizu (Association of European Assay Offices - AEAO) je osnovano 1991. godine sa zadatkom da stvori forum, za službe za analizu u Evropskoj uniji, na kome se razmatra usaglašavanje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala. Cilj Udruženja je da se obezbedi komunikacija sa Evropskom komisijom o pitanjima od zajedničkog interesa. AEAO je dobrovoljno udruženje koje obezbeđuje forum za razmenu tehničkih informacija i sistem kružnih analiza koji uključuje službe za analizu u državama koje nisu potpisnice Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala. Savezni zavod za mere i dragocene metale potpisao je Memorandum o sporazumu i postao član Udruženja evropskih službi za analizu (AEAO) predmeta od dragocenih metala 12. juna 2002. godine. Međunarodno udruženje službi za analizu (International Association of Assay Offices - IAAO) je osnovano 2008. godine u Londonu, kao naslednik aktivnosti AEAO. IAAO ima 47 članova iz 37 zemalja, među kojima je i Direkcija za mere i dragocene metale.

No Internet Connection