Zapadnoevropska saradnja u zakonskoj metrologiji WELMEC osnovana je Memorandumom o razumevanju 1990. godine od strane 15 država članica EU i 3 države članice EFTA, a u vezi sa pripremom i sprovođenjem direktiva o "Novom pristupu". Ovaj naziv je zamenjen sa "Evropskom saradnjom u zakonskoj metrologiji" 1995. godine, ali je ostao sinonim sa WELMEC. Tada je WELMEC prihvatio pridruženo članstvo država, koje su potpisale sporazume sa Evropskom unijom. Osnovni cilj WELMEC je da uspostavi usklađen i dosledan pristup evropskoj zakonskoj metrologiji. WELMEC, sa svojim radnim grupama, učestvuje u donošenju direktiva i uputstava u oblasti zakonske metrologije, kojima se utvrđuju metode za primenu direktiva, tako da se one istovetno primenjuju širom EU. WELMEC savetuje Evropsku komisiju i Savet u vezi sa izradom Direktive za merila (MID). Srbija je 2008. godine postala pridruženi član Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji (WELMEC). Članstvo u WELMEC omogućuje nam da efikasno prenosimo direktive u nacionalno zakonodavstvo i unosimo iste obaveze koje imaju sve države članice EU, na način koji je u potpunosti harmonizovan sa zakonodavstvom EU.

No Internet Connection