ОБАВЕШТЕЊЕ ОДСЕКA ЗА КОНТРОЛУ ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЕНИХ МЕТАЛА

Одсек за контролу предмета од драгоцених метала, Дирекције за мере и драгоцене метале обавештава кориснике својих услуга да се пријем захтева врши електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
У прилогу мејла (attachment) је потребно доставити следеће:

 • Скениран попуњен образац одговарајућег захтева;
 • Скениран доказ о уплаћеној републичкој административној такси;
 • Скенирану пратећу документацију - у зависности од врсте захтева.

Приликом слања мејла, у делу Subject, потребно је навести о којој врсти захтева се ради и ко га подноси (нпр. Захтев за испитивање и жигосање – назив подносиоца).

 Image  znakproizvodjaca2.jpg

На основу Закона о контроли предмета од драгоцених метала и припадајућих подзаконских аката, Дирекција за мере и драгоцене метале (Дирекција) обавља следеће услуге:

 1. Одређивање знака произвођача предмета од драгоцених метала;
 2. Одређивање знака увозника предмета од драгоцених метала, односно заступника страног произвођача предмета од драгоцених метала;
 3. Утврђивање испуњености услова за обављање испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала у пословним просторијама;
 4. Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала;
 5. Одређивање финоће легура злата и легура сребра методама квантитативне хемијске анализе.

Tаксa за списе и радње који се врше у складу са прописима којима се уређује област предмета од драгоцених метала утврђена је Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 , 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - др. закон, 57/14, 45/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр, 50/18, 95/18 и 38/19 – усклађени динарски износи и 86/19 и 90/19-испр.и 98/20 – усклађени динарски износи,144/20 и 62/21 – усклађени динарски износи).


1. Одређивање знака произвођача предмета од драгоцених метала

Знак произвођача одређује се решењем које, на захтев произвођача предмета од драгоцених метала, доноси Дирекција за мере и драгоцене метале, и то након што утврди да подносилац захтева испуњава услове прописанe  Правилником о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника. Утврђивање испуњености прописаних услова врши се у пословним просторијама подносиоца захтева.
Уз Захтев за добијање знака произвођача прилажу се:

 • копија решења Агенције за привредне регистре
 • копија потврде о извршеној регистрацији и додели пореског идентификационог броја
 • копија решења о знаку произвођача, уколико се захтев подноси за обнављање решења
 • списак опреме за производњу предмета од драгоцених метала и
 • доказ о плаћеној административној такси.

Образац:
Захтев за добијање знака произвођача WordIkonica pdf ikona

Административна такса:

Прималац: Република Србија
Сврха уплате: административна такса
Износ: 380,00 дин.
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна  ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023)  


2. Одређивање знака увозника предмета од драгоцених метала, односно заступника страног произвођача предмета од драгоцених метала

На захтев увозника предмета од драгоцених метала, односно заступника страног произвођача предмета од драгоцених метала, Дирекција за мере и драгоцене метале одређује знак увозника, односно заступника решењем. Решење о знаку увозника, односно заступника издаје се подносиоцу захтева за кога се утврди да испуњава услове прописане Правилником о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника .Утврђивање испуњености услова прописаних овим правилником врши се у пословним просторијама подносиоца захтева.

Уз Захтев за добијање знака увозника, односно заступника прилажу се:

 • копија решења Агенције за привредне регистре
 • копија потврде о извршеној регистрацији и додели пореског идентификационог броја
 • копија решења о знаку увозника, односно заступника, уколико се захтев подноси за обнављање решења
 • овлашћење за заступање преведено на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, уколико захтев подноси заступник
 • списак прописане опреме
 • доказ о плаћеној административној такси.

Образац:
Захтев за добијање знака увозника, односно заступника WordIkonica pdf ikona

Административна такса:

Прималац: Република Србија
Сврха уплате: административна такса
Износ: 380,00 дин.
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023) 

 


3. Утврђивање испуњености услова за обављање испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала у пословним просторијама

На захтев произвођача или увозника предмета од драгоцених метала, односно заступника страног произвођача предмета од драгоцених метала, Дирекција за мере и драгоцене метале може испитивати и жигосати предмете од драгоцених метала у њиховим пословним просторијама, уколико су испуњени услови прописани Правилником о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура. Утврђивање испуњености прописаних услова врши се у пословним просторијама подносиоца захтева. Ако се утврди да одговарајуће радне просторије и опрема за испитивање и жигосање испуњавају прописане услове, подносиоцу захтева се доноси решење о испуњености услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама.

Уз Захтев за утврђивање услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама прилажу се:

копија решења Агенције за привредне регистре

копија потврде о извршеној регистрацији и додели пореског идентификационог броја

копија решења о знаку произвођача, увозника, односно заступника

копија решења о испуњености услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама, уколико се захтев подноси за обнављање решења

доказ о плаћеној административној такси.

Образац:
Захтев за утврђивање услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама WordIkonica pdf ikona

Административна такса:

Прималац: Република Србија
Сврха уплате: административна такса
Износ: 380,00 дин.
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна  ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023) 


4. Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала

Испитивање предмета од драгоцених метала је поступак којим се утврђује усаглашеност тог предмета са прописаним захтевима. Ако се утврди да је предмет у сагласности са утиснутом ознаком степена финоће, као и да испуњава и друге прописане захтеве, извршиће се жигосање тог предмета државним жигом.
Испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала спроводи се на основу писаног захтева, који Дирекцији за мере и драгоцене метале могу поднети: произвођач или увозник предмета од драгоцених метала, заступник страног произвођача предмета од драгоцених метала, државни орган, привредни субјект, правна или физичка лица.
Предмети од драгоцених метала се достављају на испитивање и жигосање се уз попуњен образац Захтев за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала и доказ о плаћеној административној такси. Уз захтев за испитивање и жигосање предмета из увоза прилаже се и одговарајућа царинска декларација.
Испитивање и жигосање се обавља у службеним просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале или у пословним просторијама подносиоца захтева коме је издато решење о испуњености услова за испитивање и жигосање у пословним просторијама.

Образац:
Захтев за испитивање и жигосање предмета од драгоцених метала WordIkonica pdf ikona

Административна такса:

Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса
Износ: 380,00 динара
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020,19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023) 


5. Одређивање финоће легура злата и легура сребра методама квантитативне хемијске анализе

У Дирекцији за мере и драгоцене метале се на основу поднетог захтева одређује финоћа легура злата и финоћа легура сребра методама квантитативне хемијске анализе. Захтев за квантитативну хемијску анализу могу поднети: произвођач или увозник предмета од драгоцених метала, заступник страног произвођача предмета од драгоцених метала, државни орган, привредни субјект, правна или физичка лица.
Уз попуњен образац захтева и доказ о плаћеној административној такси. За квантитативну хемијску анализу злата је потребно доставити најмање 0,75 g узорака, а за квантитативну хемијску анализу сребра најмање 1,5 g узорка.
Након извршене анализе, подносиоцу захтева се издаје извештај са резултатом анализе, враћа остатак узорка, а уколико се ради о анализи узорка легуре злата и остатак злата од анализе.

Образац: Захтев за квантитативну хемијску анализу WordIkonica pdf ikona

Административна такса:

Прималац: Република Србија
Сврха уплате: Административна такса
Износ: 380,00 динара
Број рачуна: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: разликује се у зависности од места пребивалишта подносиоца захтева a одређен је Прилогом 3 Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021, 10/2022,144/2022 и 25/2023) 

No Internet Connection